Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Divača

datum: 16.08.2002

kategorija: Razpisi

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Divača

Uradni list Republike Slovenije, št. 74/2002

Na podlagi 110. in 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 20/98, 51/02) in 61. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99)
r a z p i s u j e m
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Divača
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Barka, Divača, Misliče, Senožeče in Vreme bodo v nedeljo, 10. novembra 2002.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 2. september 2002.
3. Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija in volilne komisije krajevnih skupnosti.

Št. 784/02
Divača, dne 6. avgusta 2002.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.