Javni razpis za izgradnjo komunalne infrastrukture v Gabrovem naselju, Divača

datum: 04.11.2004

kategorija: Razpisi

Javni razpis za izgradnjo komunalne infrastrukture v Gabrovem naselju, Divača

Uradni list RS, Uradne objave št. 97/2005

Št. 1630/2005 Ob-29898/05

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Divača, kontaktna oseba: Krista Gombač, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, Slovenija, tel. 05/731-09-30, faks 05/731-09-40, elektronska pošta: obcina@divaca.si.

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.

I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.

I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna raven.

II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:

komunalna infrastruktura v Gabrovem naselju, Divača.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Divača.

II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.

II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: določen v razpisni dokumentaciji.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za zaključek: 5 mesecev od oddaje naročila.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica za resnost ponudbe, bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, menica za odpravo napak v garancijskem roku.

III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.

III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.

IV.1) Vrsta postopka: odprti.

IV.2) Merila za oddajo:

(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:

1. najnižja cena,

2. reference.

V vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj pomembnega: da.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 25. 11. 2005.

Cena: 10.000 SIT.

Pogoji in način plačila: na TRR št: 01219-0100006052.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 28. 11. 2005 do 12. ure.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: 4 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.

IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: zakoniti zastopniki ponudnikov oziroma pooblaščene osebe s pooblastilom.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 11. 2005 ob 13.30; Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 10. 2005.

Občina Divača