Javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov športa v občini Divača za leto 2005

datum: 19.04.2005

kategorija: Razpisi

Javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov športa v občini Divača za leto 2005
www.lex-localis.info

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 8. člena Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača (Uradni list RS, št. 54/04) Občina Divača objavlja

Javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov športa v občini Divača za leto 2005I.
Občina Divača bo v letu 2005 sofinancirala naslednje programe športa:

· športna vzgoja otrok in mladine,
· kakovostni šport,
· vrhunski šport
· športna rekreacija,
· šport invalidov,
· izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
· delovanje športnih društev.


II.
Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci:

· športna društva in klubi,
· zveza športnih društev,
· zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
· snovna šola in vrtec.

Če izpolnjujejo naslednje pogoje:

· da imajo sedež v Občini Divača,
· da imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
· da imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj šestintrideset tednov v letu,
· za društva, da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani
članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
· da redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter plan načrtovanih aktivnosti.

III.
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov športa v letu 2005 je 5.750.000,00 SIT.


IV.
Programi in izvajalci bodo izbrani in sofinancirani na podlagi meril za izbor in sofinanciranje programov športa v občini Divača (Uradni list RS, št. 54/2004).


V.
Rok za prijavo programov je do torka, 10.05.2005 do 12.00 ure, na kar naj računajo tudi prijavitelji, ki bodo prijave poslali po pošti. Prijave se oddajo na naslov: Občina Divača Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. Prijava se odda v zaprti kuverti z navedbo naslova naročnika in vidno oznako: “NE ODPIRAJ - javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov športa v občini Divača za leto 2005. Na hrbtni strani kuverte pa mora biti naveden naslov pošiljatelja. Prijavi priložite obrazce in drugo dokumentacijo navedeno v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni občine Divača ali na spletni strani www.leks-localis.info.


VI.
Pojasnila v zvezi z razpisom lahko dobite v času uradnih ur Občine Divača pri Zdenki Hreščak oziroma na tel.: 05/7310-930.


VII.
Opozarjamo vse prijavitelje, da mora prijava vsebovati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane dokumente. Nepopolnih prijav strokovna komisija ne bo obravnavala.


VIII.
Sklep o izbiri bodo prijavljenci prejeli v 15 dneh po preteku roka za oddajo prijav.


Občina Divača
Navodila z obrazci za prijavo