Javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih društev na območju Občine Divača v letu 2005

datum: 15.04.2005

kategorija: Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih društev na območju Občine Divača v letu 2005

Uradni list Republike Slovenije, Uradne objave, št. 38/2005

Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A,6215 Divača, ID za DDV: SI48502502, objavljana podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju programov kulturnih društev na območju Občine Divača (Ur. l. RS, št. 54/04, 109/04)

javni razpis

za sofinanciranje programov kulturnih društev na območju Občine Divača v letu 2005

1. Skupni znesek razpisanih sredstev znaša 6,000.000 SIT.

2. Področja kulturnih dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja:

– dejavnost pevskih zborov,

– dejavnost pihalnih orkestrov,

– dejavnost baleta,

– dejavnost društev, ki so sestavljena iz več skupin,

– dejavnost dramske, gledališke in lutkovne skupine,

– dejavnost likovne, fotografske, video in filmske skupine,

– dejavnost drugih programov, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost in se ovrednotijo v skladu in sorazmerju z merili, ki veljajo za podobne zvrsti kulturnih programov.

3. Vlogo za dodelitev sredstev lahko vložijo:

– izvajalci programov kulturnih društev, ki imajo sedež na območju Občine Divača,

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture,

– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,

– dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,

– poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom.

4. Predmet sofinanciranja so programi kulturnih društev v letu 2005.

5. Obrazci za pridobitev sredstev Obrazci, ki so predmet razpisa se lahko dvignejo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača pri referentu za kulturo v času uradnih ur (objavljeni pa so tudi na spletni strani www.lex-localis.info ). Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na tel. 05/73-10-937 Nataša Macarol.

6. Dostava vlog: izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno vložiti v zaprti ovojnici z oznako "Ne odpiraj – vloga za razpis Kultura 2005" osebno ali po pošti do 9. 5. 2004 do 10. ure na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača.

Slep o dodelitvi sredstev bo sprejet v roku petnajstih dni od poteka roka za vložitev vlog. Vlagatelji bodo sklep prejeli v petih dneh po njegovem sprejemu.

Občina Divača