Javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih društev na območju Občine Divača v letu 2006

datum: 05.05.2006

kategorija: Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih društev na območju Občine Divača v letu 2006
Uradni list Republike Slovenije, Razglasni del, št. 45/2006
Datum objave: 28.4.2006

Št. 636/2006 Ob-11876/06

Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača, objavlja na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju programov kulturnih društev na območju občine Divača (Uradni list RS, št. 54/04, 109/04)

javni razpis

za sofinanciranje programov kulturnih društev na območju Občine Divača v letu 2006

1. Skupni znesek razpisanih sredstev znaša 6,138.000 SIT.

2. Področja kulturnih dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja:

– dejavnost pevskih zborov,

– dejavnost pihalnih orkestrov,

– dejavnost baleta,

– dejavnost društev, ki so sestavljena iz več skupin,

– dejavnost dramske, gledališke in lutkovne skupine,

– dejavnost likovne, fotografske, video in filmske skupine,

– dejavnost drugih programov, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost in se ovrednotijo v skladu in sorazmerju z merili, ki veljajo za podobne zvrsti kulturnih programov.

3. Vlogo za dodelitev sredstev lahko vložijo:

– izvajalci programov kulturnih društev, ki imajo sedež na območju Občine Divača,

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,

– dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,

– poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom.

4. Predmet sofinanciranja so programi kulturnih društev v letu 2006.

5. Obrazci za pridobitev sredstev: obrazci, ki so predmet razpisa se lahko dvignejo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača, pri referentu za kulturo v času uradnih ur (objavljeni pa so tudi na spletni strani http://www.divaca.si). Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na tel. 05/73-10-937, Nataša Macarol.

6. Dostava vlog

Izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno vložiti v zaprti ovojnici z oznako "Ne odpiraj – vloga za razpis Kultura 2006" osebno ali po pošti do 9. 6. 2006 do 12. ure na naslov Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača. Sklep o dodelitvi sredstev bo sprejet v roku petnajstih dni od poteka roka za vložitev vlog. Vlagatelji bodo sklep prejeli v petih dneh po njegovem sprejemu.
Občina Divačaprijavni_obrazec_kultura_vec_skupin.pdf
prijavni_obrazec_kultura_pihalni_orkester.pdf
prijavni_obrazec_kultura_pevski_zbor.pdf
prijavni_obrazec_kultura_balet.pdf
razpis_kultura_2006.pdf