Javni razpis za dodelitev posojil in subvencioniranje obresti za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Divača

datum: 10.06.2005

kategorija: Razpisi

Javni razpis za dodelitev posojil in subvencioniranje obresti za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Divača
Uradni list Republike Slovenije, Uradne objave št. 56/2005

Javni razpis za dodelitev posojil in subvencioniranje obresti za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Divača

1. Skupni znesek razpisanega posojila znaša 53,550.000 SIT.

2. Posojilo in so.nanciranje obresti se obravnavata za naslednje namene:

– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč in pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,

– nakup, graditev ali investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov,

– nakup nove ali generalno obnovljene opreme,

– nematerialne investicije (nakup patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja).

3. Zahtevek za dodelitev posojila lahko vložijo:

– majhna podjetja in samostojni podjetniki,

– občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za priglasitev statusa samostojnega podjetnika,

– majhna podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register.

Sedež podjetja in kraj investicije morata biti na območju Občine Divača. V primeru, da višina razpisanih sredstev ni porabljena v celoti, se sredstva lahko dodelijo tudi prosilcem, ki nimajo sedeža v Občini Divača in investirajo na območju Občine Divača.

4. Sredstva se prednostno dodeljujejo prosilcem, ki poleg pogojev banke in zavarovalnice v večji meri izpolnjujejo naslednje kriterije:

– zagotavljajo nova delovna mesta,

– vlagajo v dejavnosti, ki omogočajo razvoj turizma,

– vlagajo v de.citarne dejavnosti,

– vlagajo v dejavnosti, ki so energetsko varčne in ne onesnažujejo okolja,

– vlagajo v razvoj obrtnih in osebnih storitev,

– dopolnjujejo proizvodne programe ostalega gospodarstva v občini,

– vlagajo v razvoj dopolnilne dejavnosti na kmetijah,

– vlagajo v izboljšanje oskrbe in dvig kvalitete storitve za občane in turiste.

5. Doba vračanja posojila znaša do 7 let.

6. Letna obrestna mera znaša TOM + 0%.

7. Višina posojila ne sme presegati 60% predračunske vrednosti investicije in 10% skupne mase razpisanih sredstev. V primeru, da višina razpisanih sredstev ni porabljena v celoti, se prosilcem lahko dodeli tudi več kot 10% razpoložljivih razpisanih sredstev, kolikor so zainteresirani in to dopuščajo pogoji banke. Posojilo se zavaruje v skladu s pogoji banke.

8. Vloge lahko prosilci dvignejo v enoti Banke Koper PE Sežana, Partizanska 50, Sežana, in v enoti Banke Koper agencija Divača, Ul. Albina Dujca 2, Divača.

Izpolnjene vloge s potrebno dokumentacijo za prvo obravnavo se pošljejo do 30. 6. 2005 na naslov Banka Koper d.d. PE Sežana, Partizanska cesta 50, 6210 Sežana, s pripisom: za razpis. Nepopolnih vlog ne bomo upoštevali. Komisija bo obravnavala vloge mesečno do porabe sredstev. Upoštevane bodo vse vloge, prejete do zadnjega dne v mesecu pred obravnavo.

9. Sklep o dodelitvi sredstev bo sprejet v 30 dneh od dneva poteka roka za vložitev vlog. Prosilci bodo sklep prejeli v osmih dneh po njegovem sprejemu. Vse dodatne informacije dobite na sedežu Banke Koper d.d. PE Sežana, Partizanska 50, ter na Občini Divača, Kolodvorska 3a, Divača.

Občina Divača