Javni razpis za sofinanciranje izrednih prireditev na območju Občine Divača v letu 2005

datum: 09.12.2005

kategorija: Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje izrednih prireditev na območju Občine Divača v letu 2005

Uradni list Republike Slovenije, Uradne objave, št. 110/2005

Št. 1815/2005 Ob-34242/05

Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača, objavlja na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju prireditev na območju Občine Divača (Uradni list RS, št. 54/04 in 109/04)

javni razpis

za sofinanciranje izrednih prireditev na

območju Občine Divača v letu 2005

1. Skupni znesek razpisanih sredstev znaša 275.000 SIT.

2. Vlogo za dodelitev sredstev lahko vložijo:

– neposredni uporabniki proračuna Občine Divača (krajevne skupnosti), ki so organizirali prireditve na območju Občine Divača,

– posredni uporabniki proračuna Občine Divača (zdravstveni dom, šola, vrtec, Razvojni center, knjižnica), ki so organizirali prireditve na območju Občine Divača,

– društva in klubi s sedežem na območju Občine Divača, ki so organizirali prireditve na območju Občine Divača,

– vlogo za dodelitev sredstev lahko vložijo društva in klubi tudi, če so organizirali prireditve izven območja Občine Divače, ker jim Občina Divača za izvedbo prijavljenih prireditev ni mogla zagotoviti ustreznih prostorov.

3. Pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati:

– priskrbljena vsa potrebna dovoljenja (soglasja...), ki so bila potrebna za izvedbo prireditve,

– izjava, da za izvedbo iste prireditve niso bila pridobljena sredstva iz drugih postavk občinskega proračuna in, da organizator ne bo vložil zahtevka za pridobitev dodatnih sredstev za prijavljeno prireditev iz proračuna Občine Divača,

– da je omenjena prireditev izredna prireditev.

Za izredno prireditev se šteje prireditev, ki ni določena v programu društva za tekoče leto in je bila izredno realizirana v tekočem letu.

4. Iz proračuna Občine Divača se sofinancira:

– kulturne prireditve,

– športne prireditve,

– turistične prireditve,

– kompleksne prireditve,

– manjše vaške in ostale prireditve v skladu s pravilnikom.

5. Obrazci za pridobitev sredstev: obrazci, ki so predmet razpisa se lahko dvignejo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača pri referentu za gospodarstvo v času uradnih ur (objavljeni pa so tudi na spletni strani: www.lex-localis.info). Vse dodatne informacije in pojasnila v zvezi z razpisom dobite pri Nataši Macarol na tel. 05/73-10-937.

6. Dostava vlog

Izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno vložiti v zaprti ovojnici z oznako "Ne odpiraj – vloga za razpis Izredne prireditve 2005" osebno ali po pošti v roku 8 dni po objavi tega razpisa, na naslov Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača.

Sklep o dodelitvi sredstev bo sprejet v roku petnajstih dni od poteka roka za vložitev vlog. Vlagatelji bodo sklep prejeli v roku osmih dni po njegovem sprejemu.

Občina Divača