Javni razpis za ohranjanje in pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Divača za leto 2005

datum: 27.05.2005

kategorija: Razpisi

Javni razpis za ohranjanje in pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Divača za leto 2005
Uradni list RS, Uradne objave, št. 52/2005

Občina Divača objavlja na podlagi 3. člena Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Divača (Ur. l. RS, št. 60/02, 54/04)

javni razpis

za ohranjanje in pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Divača za leto 2005

I. Sredstva za ohranjanje in pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Divača se odobravajo za naslednje namene:

1. Subvencioniranje stroškov prevoza mleka

1.1. Višina razpisanih sredstev je ,300.000 SIT.

1.2. Upravičenci in višina sredstev: upravičenci so fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na območju Občine Divača.

Subvencionira se do 100% stroškov prevoza mleka po kilometru.

1.3. Pogoji za pridobitev sredstev:

– prevzemno mesto na območju Občine Divača,

– dovoljenje Ministrstva za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano za oddajo mleka v javno potrošnjo.

1.4. Vlogi za subvencioniranje stroškov prevoza mleka je potrebno priložiti:

– dokazilo, da je kmetija vpisana v register kmetijskih gospodarstev pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in da se nahaja na območju Občine Divača (fotokopija) obrazca A - podatki o kmetijskem gospodarstvu),

– fotokopijo dovoljenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za oddajo mleka v javno potrošnjo,

– račun(i) za prevoz mleka,

– izjava o nepridobljenih/pridobljenih sredstvih državne pomoči za isti namen iz drugih javnih virov.

2. Subvencioniranje reprodukcije v živinorejo

2.1. Višina razpisanih sredstev je 670.000 SIT.

2.2. Upravičenci in višina sredstev: upravičenci so fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na območju Občine Divača ter redijo živali v Občini Divača.

Financira se do 50% stroškov za prvo osemenitev govejih plemenic v tekočem letu.

2.3. Vlogi za izplačilo sredstev za prvo osemenitev govejih plemenic za leto 2005 je potrebno priložiti:

– dokazilo, da je kmetija vpisana v register kmetijskih gospodarstev pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in da se nahaja na območju Občine Divača (fotokopija obrazca A - podatki o kmetijskem gospodarstvu),

– fotokopija pripustnega lista z računom,

– izjava o nepridobljenih/pridobljenih sredstvih državne pomoči za isti namen iz drugih javnih virov.

3. Sofinanciranje stroškov analiz zemlje, krme, sadja

3.1. Višina razpisanih sredstev je 60.000 SIT.

3.2. Upravičenci in višina sredstev: upravičenci so .zične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na območju Občine Divača.

Krije se do 50% stroškov analiz po predloženem računu.

3.3. Pogoji za pridobitev sredstev:

– lokacija zemljišča na območju Občine Divača,

– analize zemlje, krme, sadja se izvajajo na podlagi letnega programa Kmetijsko svetovalne službe.

3.4. Vlogi za izplačilo sredstev za sofinanciranje stroškov analiz zemlje, krme, sadja za leto 2005 je potrebno priložiti:

– fotokopijo računa s potrdilom o plačilu,

– dokazilo, da je kmetija vpisana v register kmetijskih gospodarstev pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in da se nahaja na območju Občine Divača (fotokopija obrazca A – podatki o kmetijskem gospodarstvu),

– dokazilo, da je lokacija zemljišča na katerega se analiza nanaša na območju Občine Divača,

– dokazilo, da se analiza izvaja v skladu z letnim programom Kmetijske svetovalne službe,

– izjava o nepridobljenih/pridobljenih sredstvih državne pomoči za isti namen iz drugih javnih virov.

4. So.nanciranje stroškov poskusnega sajenja novih sort

4.1. Višina razpisanih sredstev je 50.000 SIT.

4.2. Upravičenci in višina sredstev

Upravičenci so fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na območju Občine Divača.

Krije se do 100% materialnih stroškov –to je strošek nabave semena oziroma sadik po predloženem računu.

4.3. Pogoji za pridobitev sredstev:

– lokacija zemljišča na območju Občine Divača,

– poskusno sajenje se izvaja na podlagi letnega programa Kmetijsko svetovalne službe.

4.4. Vlogi za izplačilo sredstev za sofinanciranje poskusnega sajenja novih sort za leto 2005 je potrebno priložiti:

– fotokopijo računa s potrdilom o plačilu,

– dokazilo, da je kmetija vpisana v register kmetijskih gospodarstev pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in da se nahaja na območju Občine Divača (fotokopija obrazca A – podatki o kmetijskem gospodarstvu),

– dokazilo, da je lokacija zemljišča na katerem se izvaja poskusno sajenje na območju Občine Divača,

– dokazilo, da se poskusno sajenje izvaja v skladu z letnim programom Kmetijske svetovalne službe,

– izjava o nepridobljenih/pridobljenih sredstvih državne pomoči za isti namen iz drugih javnih virov.

5. Sofinanciranje strokovnih programov, ter prireditev in aktivnosti društev in neprofitnih organizacij s področja kmetijstva

5.1. Višina razpisanih sredstev je 420.000 SIT.

5.2. Upravičenci in višina sredstev

Upravičenci so društva in neprofitne organizacije s področja kmetijstva, ki imajo sedež na območju Občine Divača. Upravičenci so lahko tudi društva in neprofitne organizacije, ki nimajo sedeža v Občini Divača, če izkažejo, da je vsaj ena petina registriranih članov iz Občine Divača.

Financira se do 30% priznane vrednosti programa oziroma aktivnosti.

5.3. Vlogi za izplačilo sredstev za sofinanciranje strokovnih programov, ter prireditev in aktivnosti društev za leto 2005 je potrebno priložiti:
– potrdilo o registraciji,

– poročilo o delu v preteklem letu,

– finančno ovrednoten plan dela za tekoče leto,

– fotokopije računov o izvedenih nalogah oziroma predračunov za predvidene aktivnosti (najem stojnice na predstavitvah, izdelavo reklamnih biltenov, strokovne ekskurzije,…),

– izjava o nepridobljenih/pridobljenih sredstvih državne pomoči za isti namen iz drugih javnih virov.

6. Sofinanciranje stroškov pri zdravljenju čebeljih družin pri zatiranju varoje

6.1. Višina razpisanih sredstev je 50.000 SIT.

6.2. Upravičenci in višina sredstev

Upravičenci so .zične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Občini Divača in imajo stojišča (čebelnjake) v letu sofinanciranja postavljene v Občini Divača. Sofinancira se do 30% stroškov enkratnega zdravljenja čebeljih družin z zdravili, ki so registrirana v Republiki Sloveniji.

6.3. Pogoji za pridobitev sredstev

– stalno prebivališče v Občini Divača,

– lokacija stojišča čebelnjaka v letu sofinanciranja v Občini Divača.

6.4. Vlogi za izplačilo sredstev za sofinanciranje stroškov pri zdravljenju čebeljih družin

– zatiranje Varoje v letu 2005 je potrebno priložiti:

– potrdilo Nacionalnega veterinarskega inštituta glede števila družin in lokaciji stojišča,

– računi za nakup zdravil in potrdilo o plačilu računov,

– osebni dokument, na podlagi katerega je razvidno stalno prebivališče.

7. Sofinanciranje stroškov usposabljanja čebelarjev za pridobitev državnega certifikata

7.1. Višina razpisanih sredstev je 50.000 SIT.

7.2. Upravičenci in višina sredstev

Upravičenci so člani čebelarskega društva, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Divača. So.nancira se do 20% stroškov za vključitev v poklicno šolo za pridobitev državnega certifikata za čebelarje.

7.3. Pogoji za pridobitev sredstev

– upravičenec je član čebelarskega društva in ima stalno prebivališče na območju Občine Divača,

– upravičenec je vključen v poklicno šolo za čebelarje in si bo po končanem šolanju pridobil državni certifikat za čebelarja.

7.4. Vlogi za izplačilo sredstev za sofinanciranje stroškov pri usposabljanju čebelarjev za pridobitev državnega certi.kata za čebelarjev letu 2005 je potrebno priložiti:

– potrdilo o članstvu v društvu, ki ga izda Čebelarsko društvo,

– potrdilo o opravljeni poklicni šoli,

– kopija plačilnega naloga s potrdilom o plačilu šolnine.

III. Obrazci vlog za namene, ki so predmet razpisa se lahko dvignejo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača, pri referentu za gospodarstvo v času uradnih ur, na sedežu Kmetijsko svetovalne službe v Sežani, Sejmiška pot 1, objavljeni pa so tudi na spletni strani www.lex-localis.info. Vse dodatne informacije in pojasnila v zvezi z razpisom dobite pri Nataši Macarol na tel. 05/73-10-937.

IV. Izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno vložiti v zaprti ovojnici z oznako "Ne odpiraj-vloga za razpis kmetijstvo 2005" osebno ali po pošti do 15. 7. 2005 za prvo obravnavo oziroma najpozneje do 30. 11. 2005 za drugo obravnavo, na naslov Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. V prvi obravnavi bodo upoštevane tudi vloge, ki se nanašajo na mesec december 2004 in niso bile upoštevane v razpisu za leto 2004.

Če se v prvi obravnavi izkoristijo vsa sredstva za določen namen, se naknadno prispele vloge ne obravnavajo.

V. Komisija bo prvič obravnavala popolne vloge prispele do 15. 7. 2005, ter drugič vloge prispele v času od 16. 7. 2005 do 30. 11. 2005. Nepopolnih in neutemeljenih vlog komisija ne bo obravnavala.

Sklep o dodelitvi sredstev bo sprejet v petnajstih dneh od dneva poteka roka za vložitev vlog. Vlagatelji bodo sklep prejeli v osmih dneh po njegovem sprejemu.

Občina Divača