Javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov športa v občini Divača za leto 2008

datum: 04.03.2008

kategorija: Razpisi

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 8. člena Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača (Uradni list RS, št. 54/04) Občina Divača objavlja

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IN SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI DIVAČA ZA LETO 2008

I.Občina Divača bo v letu 2008 sofinancirala naslednje programe športa:
-športna vzgoja otrok in mladine,
-kakovostni šport,
-vrhunski šport,
-športna rekreacija,
-šport invalidov,
-izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
-delovanje športnih društev.II.
Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci:
-športna društva in klubi,
-zveza športnih društev,
-zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
-osnovna šola in vrtec.

Če izpolnjujejo naslednje pogoje:
-da imajo sedež v Občini Divača,
-da imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
-da imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj šestintrideset tednov v letu,
-za društva, da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
-da redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter plan načrtovanih aktivnosti.


III.
Višina sredstev za sofinanciranje programov športa v letu 2008 je 33.559,91 EUR.


IV.
Programi in izvajalci bodo izbrani in sofinancirani na podlagi meril za izbor in sofinanciranje programov športa v občini Divača (Uradni list RS, št. 54/2004).


V.
Rok za prijavo programov je do srede, 19.03.2008 do 12.00 ure, na kar naj računajo tudi prijavitelji, ki bodo prijave poslali po pošti. Prijave se oddajo na naslov: Občina Divača Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. Prijava se odda v zaprti kuverti z navedbo naslova naročnika in vidno oznako: “NE ODPIRAJ - javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov športa v občini Divača za leto 2008. Na hrbtni strani kuverte pa mora biti naveden naslov pošiljatelja. Prijavi priložite obrazce in drugo dokumentacijo navedeno v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni občine Divača ali na spletni strani www.leks-localis.info ali na www.divaca.si.


VI.
Pojasnila v zvezi z razpisom lahko dobite v času uradnih ur Občine Divača pri Zdenki Hreščak oziroma na tel.: 05/7310-930.


VII.
Opozarjamo vse prijavitelje, da naj prijava vsebuje vse v razpisni dokumentaciji zahtevane dokumente.


VIII.
Sklep o izbiri bodo prijavljenci prejeli v roku 30 dni po preteku roka za oddajo prijav.

============================================
navodilo_in_obrazci.pdf
============================================