Javni razpis za imenovanje ravnatelja javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana

datum: 21.05.2010

kategorija: Natečaji

Javni razpis za imenovanje ravnatelja javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana

Svet Kosovelove knjižnice Sežana objavlja na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS št. 87/2001) ter 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana (Uradni list RS, št. 23/2004)

javni razpis za imenovanje ravnatelja javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana.

Za ravnatelja javnega zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, izpolnjuje naslednje pogoje:
• ima višjo ali visokošolsko izobrazbo humanistične ali družboslovne smeri;
• najmanj pet (5) let delovnih izkušenj;
• strokovni izpit iz bibliotekarstva;
• organizacijske in vodstvene sposobnosti,
• predložen program dela in načrt razvoja Kosovelove knjižnice.

Svet bo imenoval ravnatelja za mandatno dobo petih let; po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan/a.

Rok za prijavo je 14 dni od objave tega razpisa. Prijave z dokazili naj kandidati pošljejo na naslov: Kosovelova knjižnica Sežana, Ulica Mirka Pirca 1, 6210 Sežana s pripisom: NE ODPIRAJ – RAZPIS ZA RAVNATELJA. Prijavljene kandidate bomo o izbiri obvestili v 30 dneh od dneva objave razpisa.

Na podlagi akta o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za čas trajanja mandata.