Namera o ustanovitvi služnosti in stavbne pravice

datum: 20.09.2010

kategorija: Razpisi

Namera o ustanovitvi služnosti in stavbne pravice

Občina Divača v skladu s 4. odstavkom 63. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (UR.list RS, št. 84/2007, 55/2009-Odl.US in 100/2009) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje fekalne kanalizacije na parceli št. 750/5 k.o. Naklo.