MATAVUN, ŠKOCJAN, BETANJA - VRAČANJE VLAGANJ V JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE

datum: 28.01.2013

kategorija: Razpisi

V skladu s 6. členom Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS 54/07 ZVVJTO-UPB4) ter 3. členom Odloka o vračanju vlaganj v JTO na območju občine Divača (Uradni list RS 86/02 ), Komisija za vračanje sredstev v telekomunikacijsko omrežje Občine Divača objavlja SEZNAM FIZIČNIH OSEB, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci

Predlog seznama vključuje fizične osebe, ki so z namenom pridobitve telefonskega priključka za sebe ali druge sklenile pogodbo o vlaganju v JTO s takratno krajevno skupnostjo Divača in sicer:

- KS Divača – vasi MATAVUN, ŠKOCJAN, BETANJA – v letu 1987 (št. poravnave NT-KP-A01-2998/2004-LJ-R)

Vsak posameznik ima pravico v roku 15 dni od dneva objave seznama podati ugovor na seznam, s čimer lahko izrazi zahtevo po uvrstitvi na seznam, zahtevo po popravku podatkov na seznamu ali obvestilo o drugih dejstvih, ki na podlagi seznama vplivajo na nadaljnji postopek vračanja prekomernega vlaganja v JTO. V kolikor posameznik zahteva uvrstitev na seznam, mora svoji zahtevi priložiti tudi ustrezna pisna dokazila. Ugovore, ki se naslovijo na Komisijo, bo sprejemala občinska uprava v času uradnih ur (ponedeljek, torek, petek od 8.00 do 13.00, sreda od 8.00 do 16:00 ure). O utemeljenosti ugovora bo odločal župan najkasneje v roku 30 dni po preteku roka za vložitev ugovora.

Več

Seznam končnih upravičencev

Obrazci:

- Dogovor-pravni nasledniki

- Poprava podatkov