JAVNI RAZPIS za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Divača za leto 2014

datum: 10.03.2014

kategorija: Razpisi

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Divača v obdobju 2008-2013 (Ur. list RS, št. 84/2008) in Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2014), objavlja Občina Divača

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za subvencioniranje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči za skupinske izjeme.

2. VIŠINA SREDSTEV
Skupni znesek razpisanih sredstev znaša 24.633,87 EUR in je zagotovljen v proračunu občine Divača za leto 2014, na postavki 110001 »Sredstva za pospeševanje kmetijstva po razpisu«.

V letu 2014 se iz navedenih sredstev subvencionira naslednje ukrepe:
- Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo - urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč višini 16.633,87 EUR in
- Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu v višini 8.000,00 EUR.


V kolikor sredstva za posamezen ukrep ne bodo porabljena v celoti, se lahko preostanek sredstev s sklepom župana prerazporedi za subvencioniranje ostalih ukrepov, navedenih v tem razpisu. Sredstva za programe na področju kmetijstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva. Pri obravnavi se ne glede na prijavljeno vrednost investicije oz. programa kot najvišja vrednost upošteva vrednost 5.000,00 EUR. Najmanjši znesek pomoči, ki bo dodeljen znaša 100,00 EUR. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Upoštevajo se predračuni in računi izdani v letu 2014.

3. UPRAVIČENCI DO SUBVENCIJE
3.1. Do subvencije za izvedbo programov ali investicij so upravičene:
 • Pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini Divača, so vpisane v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine Divača oz. funkcionalno zaokroženo enoto rabe (do 20% zemljišča v sosednjih občinah).

 • Organizacije, ki so registrirane za izvajanje programov na področju kmetijstva na območju občine Divača.

 • Registrirana stanovska društva, interesna združenja in zveze, zavodi, organizacije proizvajalcev ter druge izvajalske organizacije in institucije, ki delujejo na področju kmetijstva in živilstva na območju občine.


 • 3.2. Splošni pogoji subvencioniranja:
  Do sredstev niso upravičeni prosilci, ki so že pridobili državno pomoč za isti namen oz. se lahko prijavijo na razpis in pridobijo sredstva le do stopnje intenzivnosti, določene s tem razpisom.
  Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da je navajal neresnične ali zavajajoče podatke, se sredstev ne odobri. V primeru, da bodo prejemniki sredstva nenamensko porabili, bodo morali sredstva v celoti, s pripadajočimi zakonskimi obrestmi vrniti, izgubili pa bodo tudi pravico do drugih sredstev za obdobje dveh let.

  3.3. Prosilci morajo predložiti:
 • podpisan in čitljiv obrazec »vloga za prijavo na javni razpis« za vsak ukrep posebej,

 • načrt izvedbe investicije s popisom del in finančno konstrukcijo,

 • realno, strokovno oceno upravičenih stroškov: za ukrepe s področja skupinskih izjem predložiti predračun – v času po prejetem sklepu o odobritvi sredstev obvezno predložiti še račun in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek,…). Računi in dokazila o plačilu računov morajo biti iz obdobja od dne prejema sklepa do 10.11.2014.

 • izjavo o kumulaciji sredstev,

 • če prosilec ni lastnik zemljišča, mora dostaviti najemno ali zakupno pogodbo za dolžino najema najmanj 5 let
 • ,
 • izjavo o resničnosti podatkov,

 • mnenje Kmetijske svetovalne službe pri investicijah.


 • Vloga upravičenca mora biti popolna. Vsebovati mora s tem razpisom in v razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in priloge. Nepopolne vloge, ki v zahtevanem roku (8 dni) niso dopolnjene, se zavrže, neutemeljene pa zavrne.


  4. UKREPI SUBVENCIONIRANJA

  4. A. SKUPINSKE IZJEME

  4. A. 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo

  Bruto intenzivnost pomoči:
 • do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki,

 • do 40% upravičenih stroškov za ostala območja,

 • če naložbo izvajajo mladi kmetje v obdobju petih let od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za 10%,


 • Upravičenci do pomoči:
  So pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini Divača, so vpisane v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine Divača, oz. funkcionalno zaokroženo enoto rabe (do 20 % zemljišča v sosednjih občinah). Prednost pri dodeljevanju sredstev bodo imeli upravičenci iz območja, ki ga je v letu 2014 prizadel žled.

  Predmet podpore
  Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč
 • naložbe v postavitev pašnikov
 • ,
 • naložbe v obnovo pašnikov.


 • Upravičeni stroški:
 • stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja…- stroški strojnih storitev,

 • stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.


 • Pogoji za pridobitev sredstev:
 • izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše (iz načrta mora biti razvidna površina pašnika in stalež živine – drobnice ter območje pašnika) potrjen s strani strokovne službe
 • ,
 • pozitivno mnenje kmetijsko svetovalne službe v katerem mora biti vključena tudi informacija ali je bilo prijavljeno območje izpostavljeno žledu v letu 2014,

 • v času prijave na razpis - fotokopije predračunov – v času od prejetega sklepa o odobritvi sredstev do 10.11.2014 bo potrebno obvezno predložiti še račun in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedbi transakcije, blagajniški izdatek,…). Računi in dokazila o plačilu računov morajo biti iz obdobja od dne prejema sklepa do 10.11.2014.

 • izjavo o kumulaciji sredstev,

 • če prosilec ni lastnik zemljišča, mora dostaviti najemno ali zakupno pogodbo za dolžino najema najmanj 5 let, v nasprotnem primeru dostavi posestni list,

 • izjavo o resničnosti podatkov.


 • 4. A. 2. Zagotavljanje tehnične podpore

  Predmet podpore:
 • izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin,

 • svetovalne storitve,

 • organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih,
 • širjenje znanstvenih dognanj,

 • publikacije, kot so katalogi in spletišča.


 • Upravičeni stroški:
 • Na področju organiziranja in izvedbe programov izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije): najem prostora, honorar izvajalcu, gradiva za udeležence, stroški strokovnih ekskurzij, ipd.

 • Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški izdaje publikacij, stroški izdelave reklamnih biltenov, najemnine in opremljanje razstavnih prostorov, najem stojnic na sejmih, razstavah, predstavitvah, materialni stroški priprave in dostave izdelkov za razstave, ocenjevanja pridelkov, simbolične nagrade.

 • Publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve in vzdrževanja internetne strani).


 • Bruto intenzivnost pomoči:
 • pomoč lahko krije do 100 % stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.


 • Upravičenci do pomoči:
 • registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva in prehrane na območju občine,

 • organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju občine.


 • Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve.

  Pogoji za pridobitev:
 • finančno ovrednoten program dela za tekoče leto (2014),

 • potrjen program dela za tekoče leto (2014),

 • seznam aktivnosti izvedenih v obdobju 2013 na območju občine Divača in predlog aktivnosti za leto 2014,

 • v času prijave na razpis predračuni za leto 2014. Po prejemu sklepa o odobritvi sredstev do 10.11.2014 pa obvezno račune in potrdila o njihovem plačilu. Računi in potrdila o njihovem plačilu so sestavni del poročila, ki ga mora prijavitelj oddati na Občino Divača najkasneje do 10.11.2014.

 • dokazila o vključenosti pravnih, fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, z območja občine Divača (seznam članov). • 5. OBDOBJE PORABE SREDSTEV

  Obdobje za katero so namenjena sredstva iz tega javnega razpisa je proračunsko leto 2014.

  Za ukrepe, ki spadajo med »skupinske izjeme« velja, da gre za državne pomoči, ki se ne smejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od odobritve sredstev s strani Občine Divača do 10.11.2014. Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti morejo biti z datumom iz tega obdobja.

  6. ROK IN NAČIN PRIJAVE

  Roka za vložitev vlog je 20-dni od dneva objave tega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

  Kot pravočasne vloge se štejejo vloge prispele do določenega datuma osebno v sprejemno pisarno občine Divače oz. po pošti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. Nepravočasnih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo naslovnikom neodprte vrnjene.

  Vlogo - prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo je potrebno vložiti v zaprti kuverti s pripisom:
  »NE ODPIRAJ RAZPIS KMETIJSTVO 2014 – Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu ali
  »NE ODPIRAJ RAZPIS KMETIJSTVO 2014 – Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo.

  V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti. Na kuverti mora biti označen naziv in polni naslov prijavitelja.

  7. PREGLED IN OCENITEV VLOG

  Komisija bo obravnavala pravočasno prispele vloge v roku 8 dni od zaključka razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog bodo prijavitelji pozvani na dopolnitev vloge. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo.

  8. Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa v roku 30-tih dni od oddaje vloge. Razpisno dokumentacijo zainteresirani dvignejo v sprejemni pisarni Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača in na Kmetijski svetovalni službi Sežana, Sejmiška 1a, Sežana. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani Občine Divača: www.divaca.si.

  Vse informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Divača pri kontaktni osebi Nataši Macarol, na tel. št. 05/7310-938.  Številka: 410-0006/2014-3
  Datum: 28.02.2014

  Občina Divača
  ŽUPAN
  Drago Božac


  Razpisna dokumentacija


  Obrazec 1: ukrep 4.A.1 - obnova pašnikov

  Obrazec 1: ukrep 4.A.2 - društva