Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto "Višji svetovalec za investicije (m/ž)"

datum: 06.03.2014

kategorija: Natečaji

Občina Divača razpisuje prosto delovno mesto Višjega svetovalca za investicije za nedoločen čas.

Občina Divača objavlja na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07–UPB-3, 65/08, 69/08-ZTFI-A in 40/12-ZUJF) javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:

VIŠJI SVETOVALEC ZA INVESTICIJE (m/ž) v občinski upravi Občine Divača

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja uslužbenske zakonodaje in delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj univerzitetna ali najmanj visoka strokovna s specializacijo oziroma magisterijem /druga stopnja/ gradbene smeri,
 • najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • strokovni izpit za odgovorno vodenje del oziroma opravljanje drugih inženirskih storitev,
 • znanje uradnega jezika - visoka raven aktivnega znanja slovenščine,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.Kot delovne izkušnje se štejejo delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru ga bo moral izbrani kandidat v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.
Šteje se, da ima kandidat opravljeno obvezno usposabljanje, v kolikor ima opravljen državni izpit iz javne uprave.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru ga bo moral izbrani kandidat v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem pravnem postopku, opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.


Delovno področje:

 • organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja dela zaposlenih in sodelovanja z drugimi organi;
 • sodelovanje pri oblikovanju najzahtevnejših sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
 • samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv;
 • samostojna priprava gradiv za prijave na razpise za evropska sredstva in druga nepovratna sredstva;
 • izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi evidence, pa zakon določa izdajo potrdila o dejstvu;
 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji;
 • vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov;
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog;
 • vodenje postopkov javnih naročil;
 • izvajanje nalog na področju javnih naročil s svojega področja, nadzor in pravočasno izvajanje;
 • sodelovanje in vodenje projektnih skupin in priprava načrtov realizacije investicij;
 • priprava investicijske dokumentacije;
 • priprava, usklajevanje in pridobivanje projektnih nalog za planiranje investicij;
 • priprava, usklajevanje in izvajanje investicij;
 • pridobivanje potrebnih dovoljenj in soglasij;
 • pripravljanje občinskih in druge akte iz svojega področja;
 • skrbi za izvedbo tehničnih pregledov, prevzemov del, predajo uporabnikom;
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog po pooblastilu ali nalogu direktorja občinske uprave ali župana.
Prijava mora vsebovati:

1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj in sicer čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe,
3. izjava o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, če ima opravljenega
4. izjava o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv oziroma opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, če ima opravljenega,
5. izjava oziroma potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za odgovorno vodenje del oziroma opravljanje drugih inženirskih storitev
6. izjavo kandidata, da:

 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,


7. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Divača pridobitev podatkov iz 6. točke iz uradne evidence. V primeru, da izbrani kandidat s tem ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da se prijava odda na obrazcu (Obrazec za prijavo) objavljenem na internetni strani Občine Divača in da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu Višji svetovalec za investicije v nazivu višji svetovalec III, z možnostjo napredovanja v uradniški naziv višji svetovalec II in višji svetovalec I.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas in s polnim delovnim časom 40 ur tedensko. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.

Formalno nepopolne in prepozne prijave se v skladu s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača v zaprti ovojnici z označbo: »Javni natečaj – Višji svetovalec za investicije«.

Rok za vlaganje prijav je 8 dni po objavi na Zavodu za zaposlovanje in spletni strani Občine Divača.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@divaca.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni pisno, najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem natečaju bo objavljeno na spletnih straneh Občine Divača: http://www.divaca.si

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za kandidatke in kandidate, ki se bodo javili na natečaj.

Informacije o javnem natečaju in delovnem področju daje Iztok Felicjan Tel.: 05–731 09 30 ali elektronski naslov: iztok.felicjan@divaca.si, vsak delovni dan od 8.00 do 10.00 ure.


Župan občine Divača
Drago BožacNatečaj
Obrazec za prijavo