JAVNI RAZPIS ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV TURISTIČNE DEJAVNOSTI V OBČINI DIVAČA – ZA LETO 2014

datum: 25.03.2014

kategorija: Razpisi

Na podlagi 5. člena Pravilnika za vrednotenje programov turistične dejavnosti v Občini Divača (Uradni list RS, št. 116/2007), Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 7/2014) in Sklepa o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje in vrednotenje programov turistične dejavnosti v Občini Divača – za leto 2014 št. 410-0015/2014-1 z dne 19.03.2014, objavlja Občina Divača

JAVNI RAZPIS ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV TURISTIČNE DEJAVNOSTI V OBČINI DIVAČA – ZA LETO 2014

1. Naročnik: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.


2. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje programov turistične dejavnosti na območju občine Divača.

Iz proračuna občine Divača se po tem razpisu sofinancirajo turistične prireditve, ki so opredeljene kot vse prireditve, ki jih ni mogoče obravnavati kot izključno kulturne, športne ali politične prireditve in jih organizirajo društva iz 3. točke tega razpisa. Turistične prireditve lahko vsebujejo posamezne sestavine kulturnih, športnih, političnih, družabnih in zabavnih prireditev.


3. Vlogo za dodelitev sredstev lahko vložijo:
- Turistična društva, ki so registrirana za opravljanje turistične dejavnosti,
- Druga društva, ki so poleg turistične dejavnosti registrirana za opravljanje tudi drugih dejavnosti, pod pogojem, da se ne prijavljajo na razpise za sofinanciranje športnih ali kulturnih programov,
- Druga društva, ki niso registrirana kot turistična društva vendar opravljajo turistično dejavnost oz. je njihov program turistične narave, pod pogojem, da se ne prijavljajo na razpise za sofinanciranje športnih ali kulturnih programov.


4. Pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati:
- Imajo sedež društva in dejavnosti v občini Divača,
- So organizirani v skladu z Zakonom o društvih v Republiki Sloveniji.


5. Višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis:
Skupna višini razpisanih sredstev za leto 2014 znaša 8.000,00 EUR in je zagotovljena na proračunski postavki 14030500 »Sredstva za redno delovanje turističnih društev – tekoče leto«.


6. Merila za izbor:
Programi turistične dejavnosti se ocenjujejo v skladu z merili iz 4. člena Pravilnika o vrednotenju programov turistične dejavnosti v Občini Divača in so sestavni del razpisne dokumentacije, ki se nahaja na spletni strani občine Divača, na naslovu www.divaca.si.

7. Obrazci za pridobitev sredstev:
Razpisna dokumentacija se lahko dvigne na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača pri svetovalcu za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani občine Divača, na naslovu www.divaca.si.

Vse dodatne informacije in pojasnila v zvezi z razpisom dobite pri Nataši Macarol na telefonski številki 05/7310-938.


8. Dostava vlog:
Izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno vložiti v zaprti ovojnici na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
Na prednji strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj – vloga za javni razpis VREDNOTENJE PROGRAMOV TURISTIČNE DEJAVNOSTI V OBČINI DIVAČA – LETO 2014«.

Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in polni naslov vlagatelja.

Kot pravočasne se štejejo vloge oddane do vključno zadnjega dne roka za predložitev vlog osebno v sprejemni pisarni v poslovnem času ali oddane priporočeno po pošti.


9. Rok za predložitev vlog:
Izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno vložiti na občino Divača osebno ali po pošti v roku 21- tih dni od dneva objave razpisa v Uradnem glasilu slovenskih občin.


10. Odpiranje in ocenjevanje vlog:
Vloge odpira in ocenjuje komisija imenovana s sklepom župana.

Odpiranje vlog ni javno.

Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. Prepozno prispele vloge komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru formalno nepopolne vloge komisija v 8 dneh od odpiranja vloge pozove vlagatelja , da v roku 8 dni od prejema poziva dopolni vlogo. Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma preveritve v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.

Sklep o dodelitvi sredstev bo sprejet najkasneje v roku tridesetih dni od poteka roka za vložitev vlog. Vlagatelji bodo sklep prejeli najkasneje v roku osmih dni po njegovem sprejemu. Zoper sklep je možna pritožba v roku 15 dni po prejemu sklepa. O pritožbi odloča župan.

Z izbranim upravičencem bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

Objava: Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2014, datum objave 21.03.2014

Številka: 410-0015/2014-2
Divača, 20.03.2014

Župan Občine Divača
Drago Božac


Razpis

Prijavni obrazec