Pogoji-plakatna mesta za volitve poslancev iz Republike Slovenije v evropski parlament

datum: 04.04.2014

kategorija: Razpisi

Občina Divača objavlja POGOJE za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest
med volilno kampanjo za volitve poslancev iz Republike Slovenije v evropski parlament

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 11/11 in 98/13) objavlja občina Divača

POGOJE za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za volitve poslancev iz Republike Slovenije v evropski parlament

1. V času volilne kampanje za izvedbo volitve poslancev iz Republike Slovenije v evropski parlament so za volilno-propagandna sporočila na območju Občine Divača zagotovljena brezplačna in dodatna plakatna mesta.
Občina zagotavlja vsem organizatorjem volilne kampanje enakopraven položaj s tem, da vsakemu organizatorju volilne kampanje brezplačno namenja po eno plakatno mesto na treh lokacijah s plakatno površino 1m x 0,70 m.

Žrebanje plakatnih mest opravi Občinska uprava Občine Divača.

1.1. Brezplačna plakatna mesta so na naslednjih lokacijah:
- v naselju Divača na parkirnem prostoru pred knjižnico,
- v naselju Senožeče pri avtobusni postaji,
- v naselju Vremski Britof pri športnem igrišču.

1.2. Na drugih lokacijah je možno plakatiranje v skladu z Odlokom o odmeri komunalnih taks v občini Divača (Uradni list RS, št. 102/07). Te lokacije so:
- naselje Divača (2 panoja),
- naselje Senožeče (2 panoja),
- naselje Dolenja vas (1 pano),
- naselje Vremski Britof (1 pano),
- odcep za naselje Zavrhek (1 pano),
- postavitev lastnih panojev na javnih površinah je možno s predhodno prijavo taksnega predmeta občinski upravi Občine Divača v skladu z Odlokom o odmeri komunalnih taks v občini Divača (Uradni list RS, št. 102/07).

1.3. Na drugih lokacijah – plakatiranje zunaj plakatnih mest iz točke 1.1 in 1.2 je dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišč.

2. Vloge za pridobitev pravice do namestitve plakatov z oznako »Ne odpiraj - Plakatiranje na brezplačnih plakatnih mestih« morajo organizatorji volilne kampanje oddati najkasneje do četrtka 17. aprila 2014 do 12.00 ure na naslov Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. Občina Divača bo štela za veljavne tudi vloge strank, ki bodo prispele po elektronski pošti na naslov .

3. Dodelitev plakatnih mest organizatorjem volilne kampanje za vloge, ki bodo prispele pravočasno v roku, se opravi na žrebanju v četrtek 17. aprila 2014 ob 13. uri, v prostorih občine Divača.
Organizatorji volilne kampanje morajo določiti odgovorno osebo za plakatiranje in odstranitev plakatov ter o tem pisno obvestiti občinsko upravo Občine Divača najkasneje do četrtke 17. aprila 2014.
Organizatorjem volilne kampanje, ki ne bodo podali vloge do navedenega roka, Občina Divača ne zagotavlja plakatiranja na brezplačnih plakatnih mestih, navedenih pod točko 1.1., v primeru prostih panojev pa se jim lahko dodelijo plakatna mesta na navedenih lokacijah po vrstnem redu prispetja vlog.

4. Postavitev panojev in plakatiranje na mestih pod točko 1.2. opravlja podjetje Amicus d.o.o., Planina 3, Kranj (tel: 01 - 722 54 30) v skladu z Odlokom o odmeri komunalnih taks v občini Divača in pogodbo o trženju plakatnih panojev na območju občine Divača.

5. Kadar organizator volilne kampanje plakatira zunaj plakatnih mest brez prijave (zadnja alinea 1.2) oziroma soglasja (točka 1.3), lastnik oziroma upravljavec sam odstrani plakate na stroške organizatorja ali pozove organizatorja, da plakate nemudoma odstrani. Če organizator v treh dneh od prejema poziva plakatov ne odstrani, lastnik oziroma upravljavec odstrani plakate na stroške organizatorja in organizatorja v skladu z Odlokom o odmeri komunalnih taks v občini Divača kaznuje.

6. V skladu s 3. točko 24. člena Odloka o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin ter otroških igrišč na območju Občine Divača (Uradni list RS, št. 103/07) je prepovedano obešati ali pritrjevati obvestilne ali reklamne napise in druge predmete na drevesa ali na grmovnice.


Številka: 041-0002/2014-4
Divača, 04.04.2014Župan občine Divača
Drago Božac