JAVNI POZIV ZA IMENOVANJE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE ZA MANDAT 2014-2018

datum: 16.05.2014

kategorija: Razpisi

10.maja 2014 je Občinski volilni komisiji prenehal mandat. Ker je komisija že začela izvajati aktivnosti v zvezi z svetovalnim referendumom v KS Senožeče, se ji mandat podaljša do zaključka le-tega. Občina pa mora pristopiti k imenovanju nove Občinske volilne komisije.
Na podlagi Zakona o lokalih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, v nadaljevanju: ZLV) in 101. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 6/14) objavljam

JAVNI POZIV ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA IMENOVANJE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

Redne lokalne volitve se opravijo v skladu z določbami Zakona o lokalnih volitvah. Ta je bil zadnjič spremenjen in dopolnjen v letu 2012, po zadnjih rednih lokalnih volitvah (spremenjeni določbi 5. člena in prve alineje drugega odstavka 45. a člena).

Občina ima občinsko volilno komisijo (v nadaljevanju OVK) kot samostojni občinski organ, ki v skladu z ZLV in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

Postopek oblikovanja OVK se izvede tako, da Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja najprej pripravi enotni javni poziv za vložitev predlogov za predsednika in njegovega namestnika, pri čemer mora v pozivu izrecno navesti, da je pri njiju podan posebni strokovni pogoj, in sicer, da morata biti predsednik in njegov namestnik sodnik ali drug diplomirani pravnik, in za vložitev predlogov za ostale člane volilne komisije in njihove namestnike.

V 35. členu ZLV je določeno, da OVK sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki, in da se predsednik OVK in njegov namestnik imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani OVK in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.

Člani OVK ne morejo hkrati kandidirati na volitvah, ki jih vodijo. Sicer pa ZLV ne določa omejitev za imenovanje ali opravljanje funkcije članov OVK. Ne glede na to pa je nezdružljivost funkcij na splošni ravni opredeljena v Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije.

Integriteta članov OVK
Ni v neposrednem nasprotju z zakonom, če je predsednik ali član občinske volilne komisije zakonec, oče, mati, otrok, sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec kandidata oziroma s kandidatom živi v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti, vendar pa je treba v vsakem posameznem primeru presoditi ali gre za okoliščine, ki bi v očeh zunanjega opazovalca lahko predstavljale videz nasprotja interesov in s tem obremenile postopek ali odločitev z etičnimi vprašanji.
ZLV opredeljuje volilne organe za lokalne volitve v 45.a členu kot samostojne in neodvisne organe občin, pri čemer je funkcija članov volilnih odborov častna.

Članstvo v občinski volilni komisiji in nadzornem odboru občine je nezdružljivo.

Pravila o sestavi občinske volilne komisije
Priporočljivo je, da predsednik in namestnik predsednika občinske volilne komisije nista člana političnih strank oziroma da se ne ukvarjata s politiko, kar naj bi občinski svet upošteval pri sprejemanju sklepa o imenovanju OVK. Glede ostalih članov OVK in njihovih namestnikov pa je treba upoštevati sorazmerno zastopanost po političnih strankah.

Na podlagi prejetih predlogov Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pripravi predlog za imenovanje OVK tako, da upošteva pravilo o sestavi OVK, pri članih in njihovih namestnikih pa tudi pravilo o sorazmerni zastopanosti političnih strank.

Člane OVK imenuje občinski svet.
Predloge za predsednika, namestnika predsednika, člane in namestnike članov lahko podajo politične stranke, druge interesne organizacije in občani.


Predlog kandidature se posreduje Komisiji za mandatna vprašanja volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača in mora vsebovati najmanj:
- navedbo na kaj se kandidatura nanaša, navedbo predlagatelja, osnovne podatke o kandidatu (ime, priimek, stalno bivališče),
- privolitev kandidata h kandidaturi in podpis predlagatelja (Izjava - član; Izjava-predsednik) ter v primeru kandidature za predsednika in namestnika OVK tudi podatek, da izpolnjujeta posebni strokovni pogoj, in sicer da je predsednik in njegov namestnik sodnik ali drugi diplomirani pravnik.


Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja bo na prvi naslednji seji obravnavala vse popolne predloge kandidatur kot opredeljeno v tem pozivu, ki bodo posredovane na Komisijo za mandatna vprašanja volitve in imenovanja.

Obravnavani bodo predlogi, ki bodo prispeli na naslov Občine Divača do vključno 26. 5. 2014 do 12.00 ure.

Predsednica
Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Biserka Grabar


Javni poziv

Izjava - predsednik/namestnik predsednika OVK

Izjava - član/namestnik člana OVK