Javni natečaj za OBČINSKEGA REDARJA v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu

datum: 03.09.2014

kategorija: Natečaji

Občina Divača, Občina Hrpelje – Kozina, Občina Komen in Občina Sežana, objavljajo javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta OBČINSKI REDAR v organu skupne občinske uprave Občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana – Medobčinski inšpektorat in redarstvo.

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU – UPB3, Uradni list RS, št. 63/2007 – prečiščeno besedilo,  65/2008, 74/2009 – Odl. US in 40/2012) Občina Divača, Občina Hrpelje – Kozina, Občina Komen in Občina Sežana, objavljajo javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

OBČINSKI REDAR v organu skupne občinske uprave Občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana – Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 ·         srednja splošna ali srednja strokovna izobrazba;

·         najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj;

·         državljanstvo Republike Slovenije;

·         vozniški izpit B kategorije;

·         opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv;

·         opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku, preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja;

·         ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

·         zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru ga bo moral izbrani kandidat v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Šteje se, da ima kandidat opravljeno obvezno usposabljanje, v kolikor ima opravljen državni izpit iz javne uprave oz. se je udeležil priprav za opravljanje državnega izpita iz javne uprave.

 Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku ter preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat navedene preizkuse, v skladu z drugim odstavkom 22. člena Zakona o občinskem redarstvu, opraviti najkasneje v enem letu po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi.

 Dokler občinski redar ne opravi strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja, je v skladu s prvim odstavkom 22. člena Zakona o občinskem redarstvu, občinski redar – pripravnik.

 Delovno področje:

·         izvajanje nalog v skladu z Zakonom o občinskem redarstvu, Zakonom o varnosti cestnega prometa, Zakonom o varstvu javnega reda in miru ter v skladu z ostalimi akti in predpisi občin na podlagi katerih je pristojno občinsko redarstvo,

·         izvajanje nalog s področja inšpekcijskih zadev, na način kot ga predpisuje zakon, s katerim je urejen inšpekcijski nadzor,

·         vodenje enostavnih postopkov na prvi stopnji,

·         opozarjanje fizičnih in pravnih oseb o ugotovljenih nepravilnostih,

·         neposredno izrekanje in izterjava denarnih glob na kraju prekrška,

·         izdajanje odredb v skladu s predpisi občin,

·         opravljanje drugih nalog in opravil po nalogu vodje Medobčinskega inšpektorata in redarstva ter županov občin.

 Prijava mora vsebovati: 

  1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
  2. izjava o dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratko opiše delo; (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog), ki ga je opravljal pri tem delodajalcu,                                      
  3. izjava o (ne)opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv oz. opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oz. opravljenih pripravah za opravljanje državnega izpita iz javne uprave,
  4. izjavo o (ne)opravljenem preizkusu znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja,
  5. izjavo o (ne)opravljenem preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,
  6. izjavo o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije,
  7. izjavo kandidata, da:

·         je državljan Republike Slovenije,

·         ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

·         zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Sežana pridobitev podatkov iz 7. točke iz uradne evidence.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu občinski redar opravljal v nazivu občinski redar III, z možnostjo napredovanja v naziv občinski redar II in občinski redar I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom, s šestmesečnim poskusnim delom, ki ga javni uslužbenec začne opravljati z dnem, ko bo imenovan v naziv občinski redar III. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Medobčinskega inšpektorata in redarstva, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana in na terenu oz. območju občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana.

 V skladu z 61. a členom Zakona o javnih uslužbencih, se v izbirni postopek ne bodo uvrstili kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev.

 Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto »občinski redar« na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana,  in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani občine Sežana in na Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@sezana.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

 Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Lara Dušan (tel. 05 731 01 24), informacije o delovnem področju  dobite na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana (tel. 05 731 01 41).

 V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka: 110-16/2014-6

Sežana, 3. 9. 2014

                                                                                            Davorin TERČON

                                                                                                  ŽUPAN

                                                                                             Občine Sežana

                                                                                             

Objava na spletni strani Občine Sežana in na Zavodu RS za zaposlovanje dne 3. 9. 2014, rok za prijavo 8 dni.