DIVAČA - VRAČANJE VLAGANJ V JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE

datum: 04.09.2014

kategorija: Ostalo

V skladu s 6. členom Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS 54/07 ZVVJTO-UPB4) ter 3. členom Odloka o vračanju vlaganj v JTO na območju občine Divača (Uradni list RS 86/02 ), Komisija za vračanje sredstev v telekomunikacijsko omrežje Občine Divača objavlja SEZNAM FIZIČNIH OSEB, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci.


Predlog seznama vključuje fizične osebe, ki so z namenom pridobitve telefonskega priključka za sebe ali druge sklenile pogodbo o vlaganju v JTO s takratno krajevno skupnostjo Divača in sicer:

-  KS DIVAČA - kraj DIVAČA v letu 1988 (št. poravnave NT-KP-A01-2998/2004-LJ-R),

-  KS DIVAČA - kraj DIVAČA - v letu 1990 (št. poravnave NT-LJ-A03-113/2010-2-LJ-AT).

Vsaka pravna ali fizična oseba, ki za to izkaže pravni interes ima pravico v roku 15 dni po objavi predloga seznama podati komisiji ugovor, pripombo ali predlog za spremembo oz. dopolnitev predloga seznama, s čimer lahko izrazi zahtevo po naknadni uvrstitvi na predlog seznama ali zahtevo po popravku posameznih podatkov na predlogu seznama. Posamezen predlagatelj lahko vloži ugovor, pripombo ali predlog za spremembo oz. dopolnitev predloga seznama, ki se nanaša nanj ali na njegovega pravnega prednika. Pritožba mora biti podana v pisni obliki, naslovljena na komisijo in dokumentirana z dokazili iz katerih je razvidna vsebina pritožbe. Kot dokazilo za dopolnitev ali spremembo predloga seznama se upoštevajo pogodbe, računi in potrdila o plačilih, prispevkih v materialu oz. opravljenem delu ter druge verodostojne listine, ki dokazujejo neposredna vlaganja v javno telekomunikacijsko omrežje. Zahteva za spremembo ali dopolnitev predloga seznama se prizna le pod pogojem, da je bila ta zahteva že podana in vključena v zahtevek za vračilo vlaganj ter da je bila na podlagi sklenjene pisne poravnave priznana kot upravičena do vračila vlaganj.

 

Več

Seznam končnih upravičencev - Divača 1988

Seznam končnih upravičencev - Divača 1990

 

Obrazci:

- Zahtevek - pravni naslednik

- Dogovor-pravni nasledniki

- Zahtevek- več pravnih naslednikov

- Poprava podatkov