javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju Direktor/ica občinske uprave Občine Divača

datum: 18.03.2015

kategorija: Natečaji

 Na podlagi 56. in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) županja Občine Divača objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju:

  

DIREKTORJA/ICE  OBČINSKE  UPRAVE

 

Delovno mesto je uradniško delovno mesto na položaju, ki se opravlja v nazivu podsekretar (šifra delovnega mesta:  B017801;  šifra naziva: C027001).

Kandidati, ki se bodo prijavili na razpisano prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih ZDR-l (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13) ter pogojev, določenih v 88. členu Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - UPB3 in 65/08), izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • Univerzitetna ali najmanj visoka strokovna s specializacijo  oziroma magisterijem (druga stopnja),
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • opravljen državni izpit iz javne uprave,
 • aktivno znanje uradnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • aktivno znanje vsaj enega tujega jezika,
 • vodstvene in organizacijske sposobnosti,
 • poznavanje dela z računalnikom,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • najmanj 6 let delovnih izkušenj,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 V skladu s 13. točko 6. člena Zakona o javnih uslužbencih se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu.

Kot delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas odpravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Od kandidatov pričakujemo, da imajo opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, da imajo znanje vsaj enega tujega jezika, organizacijske, vodstvene sposobnosti, komunikacijske sposobnosti, sposobnost timskega dela, poznavanje področja, za katerega kandidirajo, poznavanje upravnega poslovanja ter poznavanje uporabniških programov v okolju Windows.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat v skladu s 1. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku opraviti najkasneje v roku 3 mesecev po sklenitvi delovnega razmerja.

 Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje venem letu od sklenitve delovnega razmerja.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali je pridobil funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja s kadrovskimi viri. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno pridobiti znanja na podlagi 81. člena ZJU v petnajstih mesecih od dneva imenovanja na položaj v okviru štirimesečnega razvojnega programa »Vodenje in upravljanje v upravi«, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija oz. Fakulteta za upravo.

 

 Delovno področje:

 • neposredno vodenje občinske uprave;   
 • načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje opravljanja dela v občinski upravi;
 • skrb za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
 • vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte;
 • odločanje o zadevah iz delovnega področja občinske uprave;
 • vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na I. stopnji;
 • opravljanje najzahtevnejših nalog v občinski upravi;
 • samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
 • samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih dokumentov;
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog;
 • opravljanje drugih nalog po pooblastilu ali nalogu župana.

 

Prijava mora vsebovati: 

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih  delovnih izkušenj,
 3. izjavo o znanju uradnega jezika,
 4. izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
 5. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
 6. izjavo o znanju tujega jezika,
 7. izjavo o znanju dela z računalnikom,
 8. izjavo kandidata, da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega  dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

9.  izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Divača  pridobitev podatkov iz 8. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne bo soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

 

 Kandidati morajo k prijavi z dokazili priložiti tudi življenjepis. V prijavi lahko kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Prijavo lahko kandidati oddajo tudi na obrazcu prijave, ki je objavljen na spletni strani Občine Divača.

 Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo petih let, s polnim delovnim časom.

  Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih občinske uprave Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215  Divača.

  Formalno nepopolne prijave se v skladu s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS,  št. 139/06 in 104/10) ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

  Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto direktor/ica občinske uprave« na naslov: Občina Divača Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Divača.

 Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po opravljeni izbiri.

 Informacije o izvedbi javnega natečaja daje ga. Tatjana Cerkvenik, tel. št.: 05/731-09-36, elektronski naslov: tatjana.cerkvenik@divaca.si.

 V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

  

Številka: 110-0002/2015-1

Datum:    16.03.2015 

 

        Županja občine Divača

       Alenka Štrucl Dovgan

 

Natečaj - Direktor-ica občinske uprave Divača

Obrazec prijave