POPRAVEK - JAVNO NAROČILO "Izvedba avtobusnih postajališč in prehoda za pešce v Dolnjih Ležečah"

datum: 11.06.2015

kategorija: Razpisi

POPRAVEK - JAVNO NAROČILO "Izvedba avtobusnih postajališč in prehoda za pešce v Dolnjih Ležečah"

 Predmet javnega naročila obsega ureditev obojestranskega avtobusnega postajališča, ureditev križišča »1« v km 0+830 na regionalni cesti R2-405/6845 Divača – Famlje  z ustreznim prehodom za pešce, ureditev cestne razsvetljave z ustrezno osvetlitvijo prehoda za pešce in avtobusnih postajališč in ureditev odvajanja padavinskih voda na območju avtobusnih postajališč.

V prilogi je objavljen spremenjen popis del. Ponudniki morajo ponudbo oddati na spremenjenih popisih del, v nasprotnem, primeru bo ponudba brez možnosti dopolnitve ali spremembe izločena iz postopka javnega naročila. 

V prilogi je objavljen tudi popravljen vzorec pogodbe, v kateri je:

- izločena pravica naročnika do zadržanja 5% vrednosti situacije, hkrati pa povečana vrednost zahtevane garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti na 10% pogodbene vrednosti;

- dodana prepoved prenosa terjatev;

- dodana obveznost izdajanja e-računa.

Ponudniki morajo ponudbi priložiti parafiran vzorec spremenjene pogodbe, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudnika pozval na dopolnitev s predložitvijo spremenjenega vzorca pogodbe.

 

Razpisna dokumentacija - POPRAVKI: