JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IN SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI DIVAČA - ZA LETO 2015

datum: 26.06.2015

kategorija: Razpisi

 Na podlagi Zakona o športu  (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 - ZSDP, 27/02 Odl.US: U-I-210/98-32, 110/02 - ZGO-1, 15/03 – ZOPA), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (NPS), (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00-popr.), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/13), Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14), 9715, Odloka o poračunu občine Divača za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/15 ), Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača - UPB1-uradno prečiščeno besedilo 1, (Uradni list RS, št. 57/12 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15) (v nadaljevanju: Odlok), Letnega programa športa v občini Divača za leto 2015 (sprejetega na 5. redni seji Občinskega sveta občine Divača, dne 24. 4. 2015), Občina Divača objavlja

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IN SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI DIVAČA - ZA LETO 2015

 

Predmet javnega razpisa je izbor in sofinanciranje izvajalcev programov športa  v občini Divača v letu 2015. Občina Divača bo v letu 2015 sofinancirala naslednje programe športa:

1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV

1.1. ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK

1.2.  ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK

1.3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE (in študentov)

2. ŠPORTNA REKREACIJA

3. ŠPORT INVALIDOV

4. KAKOVOSTNI ŠPORT

5. VRHUNSKI ŠPORT

6. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN SPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU

7. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV IN KLUBOV

8. ŠPORTNE PRIREDITVE

 

 

Razpis se prične z dnevom objave razpisa  v Uradnem listu RS in zaključi  30. dan od dneva objave v Uradnem listu RS.

 

Besedilo razpisa

 Razpisna dokumentacija in obrazci prijave