Javni natečaj za direktorja Razvojnega centra Divača

datum: 29.09.2015

kategorija: Razpisi

Občina Divača objavlja Javni natečaj za prosto delovno mesto "Direktor Razvojnega Centra Divača".

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 - ZDT-B, 2/04 - ZDSS-1, 23/05, 62/05 - odl. US, 75/05 - odl. US, 113/05, 21/06 - odl. US, 68/06 - ZSPJS-F, 131/06 - odl. US, 33/07, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 40/12 - ZUJF, 63/13 - ZS-K),  15. člena Odloka o ustanovitvi Razvojnega centra Divača (Uradni list Republike Slovenije, št. 119/2002, 2/2012; UGSO, št. 58/2014) in v skladu z 18. členom Statuta Razvojnega centra Divača, Županja Občine Divača po sklepu Upravnega odbora Razvojnega centra Divača, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta

 

 DIREKTOR  RAZVOJNEGA  CENTRA  DIVAČA

 V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 -          VII. ali VI. stopnjo izobrazbe ekonomske, pravne ali druge ustrezne smeri;

-          najmanj 4 leta delovnih izkušenj,

-          državljanstvo Republike Slovenije,

-          aktivno znanje angleškega jezika,

-          visoka raven aktivnega znanja slovenščine,

-          osnovno računalniško znanje,

-          vozniški izpit najmanj B kategorije,

-          ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

-          zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

 

 Delovno področje:

 -          neposredno vodenje razvojnega centra Divača;

-          načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje opravljanja dela v Razvojnem centru Divača;

-          skrb za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog Razvojnega centra Divača,

-          sodelovanje in vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte;

-          odločanje o zadevah iz delovnega področja;

-          zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje ter samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih dokumentov

-          opravljanje drugih najzahtevnejših nalog;

-          opravljanje drugih nalog po pooblastilu ali nalogu Upravnega odbora Razvojnega centra.

-          izvajanje nalog na področju javnih naročil, nadzor in pravočasno izvajanje.

 

Naloge direktorja:

-          predstavlja in zastopa Razvojni center,

-          predlaga Upravnemu odboru poslovno politiko, načrt dela in finančni načrt Razvojnega centra,

-          predlaga Upravnemu odboru spremembe in dopolnitve tega statuta,

-          predlaga sklic sej Upravnega odbora,

-          pripravlja predloge pravnih aktov iz 35. člena Statuta Razvojnega centra  in jih posreduje v sprejem Upravnemu odboru,

-          sprejema akte Razvojnega centra, za katere ni določena pristojnost Upravnega odbora,

-          izvaja zakone, odloke, statut, sklepe Upravnega odbora in Občinskega sveta ter druge splošne akte Razvojnega centra,

-          odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja delavcev Razvojnega centra,

-          imenuje in razrešuje delavce Razvojnega centra, ki imajo posebna pooblastila,

-          v skladu z veljavnimi predpisi odloča o nagrajevanju delavcev Razvojnega centra,

-          kot prvostopenjski organ odloča o pritožbah in ugovorih delavcev Razvojnega centra s področja delovnih razmerij,

-          pripravlja pogodbe in druge akte v skladu s sklepi in smernicami Upravnega odbora Razvojnega centra,

-          lahko opravlja funkcijo koordinatorja - svetovalca lokalnega razvoja,

-          opravlja vse druge naloge na podlagi tega statuta, zakona in drugih veljavnih predpisov.

 

Prijava mora vsebovati:

 1.  izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2.   opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,

3.   izjavo in potrdilo kandidata o aktivnem znanju angleškega jezika,

4.   izjavo kandidata, da:

-          je državljan Republike Slovenije,

-          ima vozniški izpit B kategorije,

-        ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

-          zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

5.    izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Upravnemu odboru Razvojnega centra Divača  pridobitev podatkov iz 4.  točke iz uradne evidence,

6.    Program razvoja dejavnosti Razvojnega centra Divača  ter ukrepe za doseganje programskih ciljev za mandatno obdobje.

Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas  4 leta s polnim delovnim časom in možnostjo večkratnega ponovnega imenovanja.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Razvojnega centra Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215  Divača.

Zaželeno je, da kandidat prijavo odda na obrazcu, ki je priložen natečaju in objavljen na spletni strani Občine Divača: www.divaca.si.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje ali dostavi osebno v zaprti ovojnici z označbo:

»za javni natečaj -  Direktor Razvojnega centra Divača«

 

na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, in sicer do 20.10.2015 do 12.00 ure.

 

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:  ,  pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Upoštevale se bodo vse prijave, ki bodo na zgornja dva naslova prispele do 20.10.2015 do 12.00 ure.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od objave javnega natečaja na spletni strani Občine Divača oziroma v 8 dneh po pridobljenem soglasju ustanovitelja – Občine Divača. 

 

O izbiri bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu.

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje direktor občinske uprave Iztok Felicjan,  (tel. 05–731 09 30), elektronski naslov  iztok.felicjan@divaca.si.

 

 Številka:          110-0007/2015-3

Datum:            28.9.2015 

 

 

Županja Občine Divača

 

Alenka Štrucl Dovgan

 

Besedilo natečaja

Obrazec prijave