Namera o sklenitvi služnostne pogodbe

datum: 11.03.2016

kategorija: Razpisi

Občina Divača, na podlagi določil 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15-ZUUJFO in 76/15), v povezavi z določili 55. člena  Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) 

OBJAVLJA NAMERO

 za podelitev služnostne pravice  ureditve elektro priključka in izvoza v naslednjih koridorjih:

-  za elektro priključek dolžine 56,00 m, širine 1,00 m, na mestu jaška  1,5 m x 1,5 m, v predvideni površini posega 58,25 m2 na delu zemljišča parcela št.  3471/0, k.o. 2447 - Senožeče  (ID 4557647), ID znak 2447-3471/0-0,

-  za elektro priključek dolžine 23,00 m, širine 1,00 m, na mestu jaška  1,5 m x 1,5 m, v predvideni površini posega 25,25 m2 na delu zemljišča parcela št.  3479/0, k.o. 2447 - Senožeče  (ID 3382531), ID znak 2447-3479/0-0.

 Za ustanovitev služnosti na delu nepremičnin bo sklenjena neposredna odplačna pogodba.

Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine.

 Kontaktna oseba za več informacij je Direktor občinske uprave, Iztok Felicjan, iztok.felicjan@divaca.si,    tel: 05-7310930.

 

Županja Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan

 

 Namera