JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IN SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI DIVAČA - ZA LETO 2016

datum: 06.04.2016

kategorija: Razpisi

 Na podlagi Zakona o športu  (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 - ZSDP, 27/02 Odl.US: U-I-210/98-32, 110/02 - ZGO-1, 15/03 – ZOPA), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (NPS),  Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/13), Odloka o poračunu občine Divača za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 69/15), Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača, (Uradni list RS, št. 57/12 - UPB1 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15, 11/16), (v nadaljevanju: Odlok), Letnega programa športa v občini Divača za leto 2016 (sprejetega na 10. redni seji Občinskega sveta občine Divača, dne 22. 2. 2016), Sklepa županje Občine Divača o začetku postopka izvedbe Javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov športa v občini Divača – za leto 2016 (št.: 410-0016/2016-1, z dne 15.  3.  2016), Občina Divača objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IN SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI DIVAČA - ZA LETO 2016

 

 

Predmet javnega razpisa je izbor in sofinanciranje izvajalcev programov športa  v občini Divača v letu 2016: Občina Divača bo v letu 2016 sofinancirala naslednje programe športa:

1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV

1.1. ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK

1.2.  ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK

1.3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE (in študentov)

2. ŠPORTNA REKREACIJA

3. ŠPORT INVALIDOV

4. KAKOVOSTNI ŠPORT

5. VRHUNSKI ŠPORT

6. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN SPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU

7. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV IN KLUBOV

8. ŠPORTNE PRIREDITVE

9. NEPROGRAMSKE STROŠKE.

Razpis se prične z dnevom objave razpisa  v Uradnem listu RS in zaključi 30. dan od dneva objave v Uradnem listu RS. Razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 24/2016 dne 1.4.2016.

 

Besedilo razpisa

Razpisna dokumentacija in obrazci prijave 

 

Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača, (Uradni list RS, št. 57/12 - UPB1 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15, 11/16)