Aktualni razpisi - seznam

datum: 13.04.2016

kategorija: Razpisi

  Javni razpis za mikrokredite (P7) s katerim mikro in mala podjetja lahko prejmejo mikrokredit v vrednosti do 25.000 €.

  Razpis omogoča pridobivanja povratnih sredstev v obliki kredita, z nižjimi zahtevami po zavarovanju, nižjo obrestno mero in možnostjo koriščenja moratorija pri vračilu kredita. Povratna sredstva se ne urejajo preko banke.
Z mikrokrediti se bodo lahko krili:
· manjši materialni stroški, LAHKO RABLJENI STROJI,...
· manjši nematerialni stroški (nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja)
· stroški obratnih sredstev (nakup materiala, nakup trgovskega blaga, opravljene storitve, za plače).
Prednosti:
- ni stroškov odobritve,
- poraba od 1.1.2016  do 24.6.2016 neplačani računi, ki so lahko zapadli,
- enkraten znesek,
- zavarovanje z nepremičnino, lahko s tisto ki je že obremenjena (razlika mora biti še odprta po gursovi cenitvi v razmerju med vsoto kredita 1:1,25 - zavarovanje), NI VPISA NA NEPREMIČNINO IN STROŠKOV ZAVAROVANJA in ODOBRITVE
- moratorij do 6 mesecev,
- potrebne bilance za leto 2015,
- odplačilo od 12 do 60 mesecev.
Obrestna mera je fiksna 2,5% (obrok za 25.000 EUR je 416,67 EUR + obresti 52 EUR, skupni stroški obresti so 1.588 EUR).

POGOJ
- S-BON 1 mora biti med 1 in vključno 7, gleda se leto 2015,
- 1 zaposlen - preverja z izjavo o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge.
- Vi kot nosilec/možen tudi prokurist morate imete en del nepremičnine ali celotnega, ostali del je lahko od drugih ožjih družinskih članov. 
Na nepremičnino se ne vpišejo.
 
Rok prijave 25.5.2016.


RAZPIS P1 PLUS 2016 – GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MEREGre za 4 različne sklope. Zaposlen mora biti eden - preverja z izjavo o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge.

A.1. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP
Namen: spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

Upravičeni stroški
- za razvojne garancije:

stroški materialnih in nematerialnih investicij; obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali

nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30% od
skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma
maksimalno 200.000 EUR.
za mikrogarancije:
obratna sredstva.

RAZVOJNE GARANCIJE
MLADI MSP - DO 5 LET
 - 80% garancije krije sklad
- maksimalni znesek kredita je 937.500 EUR (za cestno tovorni promet 468.750 EUR)
- obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,15%
- ročnost kredita: 1,5 do 10 let
- moratorij na odplačilo
- glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

MIKROGARANCIJE
MLADI MSP - DO 5 LET
 - 80% garancija Sklada
- maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika
- obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,15%
- ročnost kredita: 1,5 do 5 let
- moratorij na odplačilo
glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

RAZVOJNE GARANCIJE
MSP 5+ 
- 60% garancija Sklada
- maksimalni znesek kredita je 1.250.000 EUR (za cestno tovorni promet 625.000 EUR)
- obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,40%
- ročnost kredita: 1,5 do 10 let
- moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)
 MIKROGARANCIJE
MSP 5+ 
- 60% garancija Sklada
- maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika
- obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,40%
- ročnost kredita: 1,5 do 5 let
- moratorij na odplačilo
glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

A.2. Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja
Namen: spodbujanje podjetij za krepitev razvojno tehnoloških rešitev, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.
Za kreditno-garancijsko linijo A.2. lahko kandidira podjetje:
- če projekt v celoti predstavlja nakup nove tehnološke opreme ali
- če v vlogi ustrezno predstavi, zakaj je razvojno tehnološko oziroma inovativno podjetje (tekoči projekti s pričakovanimi rezultati in predstavitev ekipe, ki dela na projektu ter patenti in/ali registrirana RR dejavnost in/ali razni standardi oz. certifikati).

Upravičeni stroški
- za razvojne garancije:

stroški materialnih in nematerialnih investicij; obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali

nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od
skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma
maksimalno 200.000 EUR.
- za mikrogarancije:

obratna sredstva, v skladu z navedbo v točki 6.2.

Pregled kreditno-garancijskih pogojev:

RAZVOJNE GARANCIJE
MSP 5+ in MLADI MSP
- 80% garancija Sklada
- maksimalni znesek kredita je 937.500 EUR (za cestno tovorni promet 468.750 EUR)
- obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,15%
- ročnost kredita: 1,5 do 10 let
- moratorij na odplačilo
- glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

MIKROGARANCIJE
MSP 5+ in MLADI MSP
- 80% garancija Sklada
- maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika
- obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,15%
- ročnost kredita: 1,5 do 5 let
- moratorij na odplačilo
glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

A.3. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavnosti šifre G - trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil
Namen: spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev.

Upravičeni stroški
za razvojne garancije:

stroški materialnih in nematerialnih investicij; obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.

- za mikrogarancije:

obratna sredstva, v skladu z navedbo v točki 6.2.

Pregled kreditno-garancijskih pogojev:

RAZVOJNE GARANCIJE
MSP 5+ in MLADI MSP
- 60% garancija Sklada
- maksimalni znesek kredita je 1.250.000 EUR (za cestno tovorni promet 625.000 EUR)
- obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,65%
- ročnost kredita: 1,5 do 10 let
- moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

MIKROGARANCIJE
MSP 5+ in MLADI MSP- 60% garancija Sklada
- maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika
- obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,65%
- ročnost kredita: 1,5 do 5 let
- moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

A.4. Razvojne garancije za nadaljnje poslovanje zdravih jeder podjetja v stečaju
Namen: spodbujanje investicij, namenjenih nakupu zdravega jedra podjetja, ki bodo omogočile krepitev razvojne in/ali inovacijske dejavnosti podjetja, kar se bo posledično odražalo v uspešnejši uporabi novih rešitev v gospodarstvu.
Financiranje nakupa zdravega jedra je upravičeno, ko je iz vloge podjetja, ki kandidira na A.4. kreditno-garancijsko linijo, razvidno, da se s tem smiselno ohranja oz. rešuje podjetje ali del podjetja, za katerega obstajajo realne možnosti za nadaljnje uspešno poslovanje v smislu ekonomskega nasledstva in da ne gre za špekulativni namen. Ekonomsko nasledstvo se lahko izkazuje s prenosom oz. ohranitvijo blagovne znamke, zaposlenih in njihovega znanja, ohranitev obstoječih trgov (kupcev). Poleg navedenega morata biti v vlogi izkazana tudi širitev na druge trge ter krepitev razvojno-raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti in učinkov. Nakup rabljene opreme iz stečajne mase podjetja sam po sebi ni zadosten pogoj za izkazovanje nadaljnjega poslovanja zdravega jedra podjetja.
Upravičeni stroški projekta:

stroški materialnih in nematerialnih investicij; obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.

Pregled kreditno-garancijskih pogojev:

RAZVOJNE GARANCIJE
MSP 5+
- 60% garancija Sklada
- maksimalni znesek kredita je 1.250.000 EUR (za cestno tovorni promet 625.000 EUR)
- obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,40%
- ročnost kredita: 1,5 do 10 let
- moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)
MLADI MSP
- 80% garancija Sklada
- maksimalni znesek kredita je 937.500 EUR (za cestno tovorni promet 468.750 EUR)
- obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,15%
- ročnost kredita: 1,5 do 10 let
- moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)
 

Pogoji za črpanje kredita
Podjetje lahko črpa kredit le namensko, za dovoljene upravičene stroške znotraj obdobja upravičenih stroškov. Kredit se koristi namensko za poravnavo obveznosti za materialne, nematerialne investicije ter obratna sredstva.
Refundacija stroškov za obratna sredstva ni dovoljena, izjemoma je s soglasjem Sklada dovoljena refundacija že plačanih upravičenih stroškov za materialne investicije.
Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe kredite ali lizing pogodbe vlagatelja.

Prijava možna 1.4.; 15.4.; 1.5.; 15.5.;

Javni razpis za sofinanciranje naložb v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov
 
Objavljeni javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS za naložbe v: 

predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode iz Priloge I Pogodbe o delovanju EU,  predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode,  trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave in predelave. 

V okviru zgoraj navedenih sklopov naložb so do podpore upravičene naložbe v ureditev ali obnovo objektov, opreme, skladiščnih kapacitet, oskrbo z vodo, varčno uporabo vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, proizvodnjo električne in toplotne energije za lastno porabo ter za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in energetsko varčnejše opreme. 
Naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov zajemajo tudi nabavo mobilnega predelovalnega obrata ter naložbe v obrat za uporabo stranskih proizvodov, ostankov in drugih neživilskih surovin. Naložbe v trženje kmetijskih proizvodov zajemajo tudi ureditev prodajnih in degustacijskih prostorov, nadgradnje mobilnih prodajaln in pripadajoče opreme, namenskih aparatov za prodajo ter opreme za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov. 
Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali od datuma vložitve vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Upravičeni so tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali po 1. januarju 2014  do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. 
Vlagatelji so lahko nosilci kmetije, ki se ukvarjajo s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge, zavodi ali gospodarske družbe. Za naložbe, katerih končni proizvod je nekmetijski proizvod, velika podjetja na ta javni razpis ne morejo kandidirati. Velika podjetja bodo lahko za sofinanciranje tovrstnih naložb kandidirala na drugem javnem razpisu, ki je predviden še v prvi polovici tega leta. 

Nepovratna sredstva za nakup in dobavo nove mehanizacije oziroma opreme za sečnjo in spravilo lesa
 
Objavljeni javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS za nakup in dobavo nove mehanizacije oziroma opreme za sečnjo in spravilo lesa.
Nepovratna sredstva v višini 8 mio EUR se zagotavljajo iz podukrepa 8.6 – Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014. 
Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 40 % upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek javne podpore znaša 1.000 EUR na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 EUR javne podpore. 

Najava javnih razpisov Sklada za regionalni razvoj za leto 2016

Sklad bo objavil javne razpise za ugodna posojila oz. sredstva
predvidoma za:
  * javni razpis za dodeljevanje posojil za projekte kmetijskih
gospodarstev,
  * javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam,
  * javni razpis za ugodna posojila projektom podjetništva in
    projektom predelave lesa,
  * javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi
    evropskimi sredstvi,
  * javni razpis za dodeljevanje sredstev projektom na območju
    avtohtonih narodnih skupnosti.

 
Objavljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP 2014–2020 v letu 2016

Terminski načrt si lahko ogledate na naši internetni strani , pod PRIHAJAJOČI RAZPISI ZA KMETIJSTVO, na koncu teksta je pripeta datoteka.

Več podatkov lahko dobite na naši internetni strani, preko maila info@tibito.eu ali nas pokličite.

EVROPSKI RAZPISI ZA PODJETJA

2015 RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA LIFE DONACIJE
 
Razpisnik: Evropska komisija
Datum objave: 1.6.2015
Višina sofinanciranja: 60 – 100%
Predmet razpisa: Podpora za podnebne dejavnosti skozi vse glavne programe financiranja EU – vključno s kmetijstvom in regionalnim razvojem.
Splošni pogoji: Podpora javnim organom, nevladnim organizacijam in zasebnim akterjem, zlasti malim in srednje velikim podjetjem pri izvajanju tehnologij z nizkimi emisijami ogljika in prilagoditve ter nove pristope in metodologije na področju okolja.
Vlagatelji: Javne in zasebne pravne osebe.
Višina subvencije: med 60 – 100% (odvisno od teme projekta)
 

HORIZON 2020 (MSP)

Program je namenjen posebej mikro, malim in srednje velikim podjetjem z namenom podpreti inovativne projekte, ki izkazujejo visoko stopnjo razvoja, rasti in internacionalizacije.
Aktualne teme za MSP:
·         Vesolje
·         Nanotehnologija, napredni materiali, napredni proizvodi in predelovalne tehnologije
·         Energija
·         Promet-transport
·         Biotehnologija
·         Medicina
·         Eko inovativna pridelava in predelava hrane
·         Okolje
·         IKT Tehnologije
·         Inovativne rešitve modre rasti
Višina subvencije: 50.000 € za I fazo (predstavitev ideje), pri II fazi se lahko dobi do 2,5 mio € (60%).
Če ste mnenja da bi vaša podjetna ideja bila upravičena do prijave na razpis, nam prosim pošljite kratek  opis le te, mi pa bomo preverili kam bi jo lahko uvrstili.

ROKI ZA LETO 2016: 
   1.FAZA: 24.2., 3.5.,7.9. IN 9.11.2016.
    2. FAZA: 3.2., 14.4., 15.6. in 13.10.2016.
ROKI ZA LETO 2017:

FAZA: 15.2., 3.5., 6.9. in 8.11.2016. FAZA: 18.1., 6.4., 1.6. in 18.10.2017.,

HORIZON 2020
Program je namenjen za inovativne projekte podjetji, javnih in zasebnih raziskovalno razvojih inštitucij …
Potrebno je sodelovanje s partnerji na Evropski ravni.
Višina subvencije: 70% do 100%


Za več informacij nas pokličite ali pišite mail na info@tibito.eu.