Javni razpis za izvedbo del »Ureditev nogometnega igrišča«

datum: 09.09.2016

kategorija: Razpisi

1. OPIS JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo zajema izvedbo vseh potrebnih del pri projektu »Ureditev nogometnega igrišča«.

Obstoječe nogometno igrišče se zaradi neustreznosti razširi iz 5.262 m2 na 7.776 m2 velikosti. Le tako ustreza pogojem za izvedbo tekem in primerno uporabo. Na nogometnem igrišču za namene investicije se bodo izvedla naslednja dela:

 • Rušitev pomožnega igrišča,
 • Porušitev obstoječe ograje,
 • Demontaža tribun in porušitev temeljev,
 • Prestavitev razsvetljave,
 • Nasutje platoja za širitev igrišča,
 • Utrditev platoja,
 • Zatravitev,
 • Postavitev ustrezne nove ograje,
 • Izvedba temeljev in postavitev obstoječih tribun na novi lokaciji,
 • Postavitev nove razsvetljave,
 • Nabava 2 novih golov in 2 novih klopi za rezervne igralce,
 • Nabava športnega semaforja.

Predmet javnega naročila je bolj natančno opredeljen v dokumentu Popisi del ter v projektni dokumentaciji, ki je priloga in sestavni del te razpisne dokumentacije.   Za izvedbo predmeta javnega naročila se bo sklenila gradbena pogodba po pogodbeni klavzuli obračuna izvedenih del od merske enote.   Predmet razpisa je celovit in ni razdeljen na sklope. Od ponudnikov se zahteva celovita ponudba, ki zajema vsa zahtevana dela.   Uvedba v delo je predvidena takoj po pravnomočnosti javnega naročila in podpisu pogodbe, ki je predvidena za 15. 10. 2016. Najdaljši dopusten rok za dokončanje del je 15. 11. 2016.    

2. VRSTA POSTOPKA

Postopek naročila male vrednosti v skladu z 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju »ZJN-3«). V postopek oddaje javnega naročila male vrednosti pogajanja ne bodo vključena.  

3. ZAHTEVE ZA DODATNA POJASNILA

Ponudniki lahko zahteve za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije posredujejo naročniku zgolj preko za to namenjenega obrazca na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si), pri objavi predmetnega javnega naročila. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila naročnik ni dolžan odgovoriti.   Zahteve za dodatna pojasnila je treba posredovati najkasneje do 14. 9. 2016 do 10:00.   Naročnik bo dodatna pojasnila posredoval na Portal javnih naročil (http://www.enarocanje.si) pri objavi predmetnega javnega naročila.  

4. ROK ZA PREJEM PONUDB

19. 9. 2016 do 10:00.   Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno prejete.  

5. VLOŽIŠČE

Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača.  

6. JAVNO ODPIRANJE PONUDB

19. 9. 2016 ob 10:15 uri na lokaciji: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača.   Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika na javnem odpiranju ponudb, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.    

 

Objava na portalu javnih naročil dne 9.9.2016 pod oznako: JN005397/2016-W01    povezava: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=168118    

 

Razpisna dokumentacija:

 1. ovojnica
 2. ponudba
 3. vzorec pogodbe
 4. menična izjava s pooblastilom za izpolnitev
 5. izjava podizvajalca
 6. garancija za dobro izvedbo posla
 7. garancija za odpravo napak

 

Sprememba z dne 15. 9. 2016: