JAVNI POZIV LAS Krasa in Brkinov

datum: 16.02.2017

kategorija: Razpisi

JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana v letu 2017

 Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana

objavlja

JAVNI POZIV

za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana v letu 2017

  

Namen javnega poziva:

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana v letu 2017 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 350.000,00 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP).

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša 85 %.

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:

Javni poziv je objavljen 31. 01. 2017.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS Krasa in Brkinov, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana do 31.03.2017 ali osebno dostaviti pri vodilnem partnerju na naslov ORA Krasa in Brkinov, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana do 31. 03. 2017 do 12:00 ure.

Obdobje upravičenosti stroškov

Upravičeni stroški za izvedbo operacij sofinanciranih iz EKSRP so stroški, nastali po izdaji odločbe, s katero Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja odobri izvajanje predlagane operacije.

Informacije o javnem pozivu:

Po elektronski pošti:

Po telefonu: 05 73 44 362, med ponedeljkom in petkom med 9 in 12 ter 13 in 15 uro.

Zadnja vprašanja bodo možna do  26. 03. 2017.

 

  1. Javni poziv 2017 EKSRP - celotno besedilo
  2. Javni poziv 2017 EKSRP - upravičeni stroški
  3. Javni poziv 2017 EKSRP - navodila
  4. Javni poziv 2017 EKSRP - vloga    
  5. Javni poziv 2017 EKSR - priloga 1 - finančni načrt
  6. Javni poziv 2017 EKSRP - vzorec Pogodbe o sodelovanju
  7. Javni poziv 2017 EKSRP - katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti
  8. Javni poziv 2017 EKSRP - katalog kmetijskih in gozdarskih strojev