JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva in podeželja v občini Divača za leto 2017

datum: 17.02.2017

kategorija: Razpisi

Objava: Uradni list RS, št. 8 z dne 17.02.2017

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva in podeželja v Občini Divača (Uradno glasilo slovenskih obči, št. 29/2015), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/2007, 114/2007,  61/2008, 99/2009 in 3/2013), določil Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2017) in odločitve Komisije za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva in podeželja v občini Divača, Občina Divača objavlja

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva in podeželja v občini Divača za leto 2017  (v nadaljevanju razpis)

 

NAROČNIK: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.

PREDMET RAZPISA: Občina Divača razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Divača za leto 2017, postavka 11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu -11000101 Sredstva za pospeševanje kmetijstva po razpisu za društva - namenjena za sofinanciranje letnih programov društev, ki delujejo z namenom ohranjanja in pospeševanja dejavnosti na področju kmetijstva in razvoja podeželja v občini Divača.

 Sredstva se lahko dodelijo za dejavnosti, ki se izvajajo na območju občine Divača ter za tiste dejavnosti, ki se izvajajo izven območja občine Divača pod pogojem, da so namenjene občanom občine Divača in promociji občine skozi njihovo dejavnost.

POPOLNE VLOGE z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo prijavitelji v zaprti kuverti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. Na prednji strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis »NE ODPIRAJ, VLOGA ZA JAVNI RAZPIS – DRUŠTVA S PODROČJA KMETIJSTVA – leto 2017«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in polni naslov prijavitelja. Kot pravočasne vloge se štejejo vloge oddane do vključno zadnjega dne roka za predložitev prijav osebno v sprejemni pisarni v poslovnem času ali oddane priporočeno po pošti.

ZADNJI ROK za predložitev prijav je ponedeljek 03.04.2017.

 

Razpis - celotno besedilo

Prijavni obrazec  (pdf)