JAVNI RAZPIS za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Divača za leto 2017

datum: 13.03.2017

kategorija: Razpisi

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Divača za programsko obdobje 2015 – 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 20/2016 – uradno prečiščeno besedilo), Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/2017) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/2007, 61/2008 in 3/2013) objavlja Občina Divača

 

JAVNI RAZPIS

za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Divača za leto 2017


 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva ter podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči, in sicer skladno z Uredbo komisije (ES) št. 702/2014 državne pomoči za skupinske izjeme in Uredbo komisije (ES) št. 1407/2013 pomoči  »de minimis«.

več...

 

ROK  IN NAČIN PRIJAVE:

Vlogo - prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ RAZPIS ZA KMETIJSTVO – SKUPINSKE IZJEME«  ali vlogo prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ RAZPIS ZA KMETIJSTVO – DE MINIMIS« vložijo prijavitelji na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, v sprejemno pisarno ali priporočeno po pošti. V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti. Na kuverti mora biti označen naziv in polni naslov prijavitelja.

 

Rok za vložitev vlog:

Vloge je potrebno poslati na občino Divača v roku 30-tih dneh od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS.  Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan razpisnega roka prejeta v sprejemni pisarni Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, ali če je bila najkasneje zadnji dan razpisnega roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila najkasneje zadnji dan razpisnega roka prejeta v sprejemni pisarni Občine Divača ali ni bila najkasneje zadnji dan razpisnega roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Nepravočasnih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo naslovnikom vrnjene.

Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi pogoji razpisa.

 

Objavljeno:

Uradni list RS, št. 12/2017 z dne 10.03.2017

 

Številka: 410-0005/2017-3

Datum:  06. 03. 2017

 

 

Razpis (pdf)

Razpisna dokumentacija  - de minimis (pdf)

Razpisna dokumentacija  - skupinske izjeme (pdf)