Javni razpis za Obnovo Ulice dr. Bogomira Magajne, Divača

datum: 17.03.2017

kategorija: Razpisi

1. OPIS JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo zajema izvedbo vseh potrebnih del za izvedbo projekta obnove Ulice dr. Bogomirja

Magajne, Divača. Predmet javnega naročila je bolj natančno opredeljen v popisih del, ki je priloga in

sestavni del te razpisne dokumentacije.

Za izvedbo predmeta javnega naročila se bo sklenila gradbena pogodba po pogodbeni klavzuli obračuna izvedenih del od merske enote.

Uvedba v delo je predvidena takoj po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila in podpisu

pogodbe. Najdaljši dopusten rok za dokončanje del je 60 dni.

Predmet razpisa je celovit in ni razdeljen na sklope. Od ponudnikov se zahteva celovita ponudba, ki

zajema vsa zahtevana dela.

2. VRSTA POSTOPKA

Postopek naročila male vrednosti v skladu z 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju »ZJN-3«). V postopek oddaje javnega naročila male vrednosti pogajanja ne bodo vključena.

3. ZAHTEVE ZA DODATNA POJASNILA

Ponudniki lahko zahteve za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije posredujejo naročniku zgolj preko

za to namenjenega obrazca na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si), pri objavi predmetnega

javnega naročila. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila naročnik ni dolžan odgovoriti.

Zahteve za dodatna pojasnila je treba posredovati najkasneje do 23. 3. 2017 do 10:00.

Naročnik bo dodatna pojasnila posredoval na Portal javnih naročil (http://www.enarocanje.si) pri objavi

predmetnega javnega naročila.

4. ROK ZA PREJEM PONUDB

31. 3. 2017 do 9:00.

Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno prejete.

5. VLOŽIŠČE

Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača.

6. JAVNO ODPIRANJE PONUDB

31. 3. 2017 ob 9:15 uri na lokaciji: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača.

 

Objava na portalu javnih naročil dne 17.3.2017 pod oznako: JN002006/2017-W01  povezava: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=192726.

 

Razpisna dokumentacija

Objavljamo popravljen popis del (22.03.2017)  popis