JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJLCEV IN SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI DIVAČA - ZA LETO 2017

datum: 28.04.2017

kategorija: Razpisi

 Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi – (ZLS-UPB 2) (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo (UPB-2), 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 76/16 - odl. US), Zakona o športu  (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 - ZSDP, 27/02 Odl.US: U-I-210/98-32, 110/02 - ZGO-1, 15/03 – ZOPA), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (NPS), Zakona o prostovoljstvu (ZProst), (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11-popr., 82/15), Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača, (Uradni list RS, št. 57/12 – UPB1 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15, 11/16), Odloka o proračunu občine Divača za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/17), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/13, 81/16), Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11, 60/11, 29/16), Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15), Letnega programa športa v občini Divača za leto 2017 (sprejetega na 17. redni seji Občinskega sveta občine Divača, dne 29. 3. 2017), Sklepa županje Občine Divača o začetku postopka izvedbe Javnega razpisa za  izbiro izvajalcev  in sofinanciranje izvajalcev programov športa v občini Divača – za leto 2017 (št.: 410-0016/2017-1, z dne 31. 3. 2017), Občina Divača objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCEV IN SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI DIVAČA - ZA LETO 2017

 

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje izvajalcev programov športa  v občini Divača v letu 2017. Občina Divača bo v letu 2017 sofinancirala naslednje programe športa:

1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV

1.1. ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK

1.2.  ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK

1.3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE (in študentov)

2. ŠPORTNA REKREACIJA

3. ŠPORT INVALIDOV

4. KAKOVOSTNI ŠPORT

5. VRHUNSKI ŠPORT

6. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN SPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU

7. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV IN KLUBOV

8. ŠPORTNE PRIREDITVE

9. NEPROGRAMSKI STROŠKI.

  

Razpis se prične z dnevom objave razpisa  v Uradnem listu RS in zaključi 30. dan od dneva objave v Uradnem listu RS.

Razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 22/17 dne 28. 4. 2017.

Celotno besedilo razpisa

Razpisna dokumentacija s prijavnimi obrazci

 

Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača, (Uradni list RS, št. 57/12 - UPB1 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/1511/16)