Namera o neposredni prodaji deleža nepremičnine

datum: 25.05.2017

kategorija: Razpisi

Na podlagi 8. in 23. člena  Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Občina Divača  objavlja naslednjo:

 NAMERO O NEPOSREDNI PRODAJI IDEALNEGA DELEŽA NEPREMIČNINE

 

Predmet prodaje je parcela št.  376, k.o. Dane, v izmeri  2822 m2   do idealnega deleža ½  v lasti Občine Divača, za izklicno ceno  17.500 €   oz. 21.350 € z upoštevanim 22% DDV)

Neposredna pogodba z zainteresiranim kupcem bo sklenjena v 15 dneh od objave te namere na spletni strani občine Divača, oz. do  12.6.2017.  

Pred sklenitvijo pogodbe se izvede postopek pogajanj  z zainteresiranimi kupci.  

Dodatne informacije o zvezi s to objavo lahko vsi zainteresirani dobijo po  telefonu 05 7310930. Ogled nepremičnine je mogoč v času uradnih ur občine Divača, po predhodnem dogovoru na tel.št. 05 7310930.  

Številka :  478-0038/2014 - 35

Datum  :   25.5.2017                                                                                                

 

Županja  občine Divača                                                                                               

Alenka Štrucl Dovgan

 

Namera