JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA - ŠPORTNI PARK DIVAČA I.FAZA

datum: 04.07.2017

kategorija: Razpisi

 

1.            OPIS  JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo zajema izvedbo vseh potrebnih del pri projektu »Športni park Divača – I. faza«. Predmet javnega naročila je bolj natančno opredeljen v dokumentu Popisi del ter v projektni dokumentaciji, ki je priloga in sestavni del te razpisne dokumentacije.

 Za izvedbo predmeta javnega naročila se bo sklenila gradbena pogodba po pogodbeni klavzuli obračuna izvedenih del od merske enote.

 Predmet razpisa je celovit in ni razdeljen na sklope. Od ponudnikov se zahteva celovita ponudba, ki zajema vsa zahtevana dela.

 Uvedba v delo je predvidena takoj po pravnomočnosti javnega naročila in podpisu pogodbe. Najdaljši dopusten rok za dokončanje del je 25. 11. 2017.

 

2.            VRSTA POSTOPKA

Postopek naročila male vrednosti v skladu z 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju »ZJN-3«). V postopek oddaje javnega naročila male vrednosti pogajanja ne bodo vključena.

 

3.            ZAHTEVE ZA DODATNA POJASNILA

Ponudniki lahko zahteve za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije posredujejo naročniku zgolj preko za to namenjenega obrazca na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si), pri objavi predmetnega javnega naročila. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila naročnik ni dolžan odgovoriti.

 Zahteve za dodatna pojasnila je treba posredovati najkasneje do 7. 7. 2016 do 10:00.

 Naročnik bo dodatna pojasnila posredoval na Portal javnih naročil (http://www.enarocanje.si) pri objavi predmetnega javnega naročila.

 

4.            ROK ZA SPREJEM PONUDB

               14. 7. 2017 do 10:00.

 Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno prejete.

 

5.            VLOŽIŠČE

     Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača.

 

6.           JAVNO ODPIRANJE PONUDB

14. 7. 2017 ob 10:15 uri na lokaciji: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača.

 Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika na javnem odpiranju ponudb, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.

 

Objava na portalu javnih naročil dne 4.7.2017 pod oznako: JN006477/2017-W01 povezava: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=212560

 

Razpisna dokumentacija

Popis del

Projekti