JAVNI RAZPIS - CESTA GRADIŠČE

datum: 05.07.2017

kategorija: Razpisi

 1.          OPIS JAVNEGA NAROČILA

 

Javno naročilo zajema izvedbo obnove in razširitve vozišča v skupni dolžini cca. 1100m in gradnje podpornega zidu z zaščitno ograjo. Predmet javnega naročila je bolj natančno opredeljen v popisih del, ki je priloga in sestavni del te razpisne dokumentacije.

 Za izvedbo predmeta javnega naročila bo sklenjena gradbena pogodba po pogodbeni klavzuli obračuna izvedenih del od merske enote.

 Uvedba v delo je predvidena za dne 2. 11. 2017. Najdaljši dopusten rok za dokončanje del je 28. 2. 2018.

 Predmet razpisa je celovit in ni razdeljen na sklope. Od ponudnikov se zahteva celovita ponudba, ki zajema vsa zahtevana dela.

 

2.           VRSTA POSTOPKA

Postopek naročila male vrednosti v skladu z 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju »ZJN-3«). V postopek oddaje javnega naročila male vrednosti pogajanja ne bodo vključena.

 

3.           ZAHTEVE ZA DODATNE POJASNILA

Ponudniki lahko zahteve za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije posredujejo naročniku zgolj preko za to namenjenega obrazca na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si), pri objavi predmetnega javnega naročila. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila naročnik ni dolžan odgovoriti.

 Zahteve za dodatna pojasnila je treba posredovati najkasneje do 7. 7. 2017 do 17:00.

 Naročnik bo dodatna pojasnila posredoval na Portal javnih naročil (http://www.enarocanje.si) pri objavi predmetnega javnega naročila.

 

4.           ROK ZA SPREJEM PONUDB

14. 7. 2017 do 11:00.

 Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno prejete.

 

5.            VLOŽIŠČE

     Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača.

 

6.           JAVNO ODPIRANJE PONUDB

14. 7. 2017 ob 11:15 uri na lokaciji: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača.

 Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika na javnem odpiranju ponudb, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.

 

Objava na portalu javnih naročil dne 5.7.2017 pod oznako:  JN006531/2017-W01,  povezava: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=212640

 

 Razpisna dokumentacija

Popis del

Projekt