Namera o ustanovitvi služnosti

datum: 29.08.2017

kategorija: Razpisi

 Občina Divača, na podlagi določil 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l, 14/15 - ZUUJFO, 76/15), v povezavi z določili 55. člena  Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16)

 OBJAVLJA NAMERO

 za podelitev služnostne pravice  za:

- vgradnjo, položitev in vkopa več-kabelnega elektroenergetskega voda v širini 10m (5m levo in 5m desno od osi več-kabelnega elektroenergetskega voda) in

- obratovanje, vzdrževanje, servisiranje, obnavljanje in nadzor več-kabelnega elektroenergetskega voda v širini 5m (2 ,5m levo in 2,5m desno od osi več-kabelnega elektroenergetskega voda)

po parcelah št.:   2658, k.o. Dolenja vas  (ID 3834023), 971/24, k.o. Senadole (ID 517061), 1054/2, k.o. Senadole (ID 632023), 129/31, k.o. Divača (ID 1645715), 129/48, k.o. Divača (ID 4166122),  1037/1, k.o. Divača (ID 4219061), 1039/1, k.o. Divača (ID 18678) in 1040/2, k.o. Divača (ID 1026122).

 Za ustanovitev služnosti na delih nepremičnin bo sklenjena neposredna odplačna pogodba.

 Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine.

 

Namera