Namera o ustanovitvi služnosti

datum: 29.08.2017

kategorija: Razpisi

 Občina Divača, na podlagi določil 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l, 14/15 - ZUUJFO, 76/15), v povezavi z določili 55. člena  Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16)

 

 OBJAVLJA NAMERO

 za podelitev služnostne pravice 

ureditve elektro priključka in vodovodnega priključka za bodočo stanovanjsko hišo v Kačičah  in sicer skladno s projektom PGD 1/2017, junij 2017,  ki ga je izdelal Atelje Ambient Ines Škabar s.p., Rodik 35, 6240  Kozina, v naslednjih koridorjih:

-          za elektro priključek dolžine 27,30 m po parceli 2555/1, k.o. 2461 – Dane (ID 1828828) in

-          za vodovodni  priključek dolžine 6,00 m po parceli 2555/1, k.o. 2461 – Dane (ID 1828828),

skupno:  dolžine 27,30 m in skupne širine 1,00 m; dolžine 6,00 m in širine 1,00 m v predvideni površini posega 33,30 m2 na delu zemljišča parcela št.  2555/1, k.o. 2461 – Dane (ID 1828828)

 Za ustanovitev služnosti na delih nepremičnin bo sklenjena neposredna odplačna pogodba.

 Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine.

 

Namera