JAVNI RAZPIS za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo

datum: 07.11.2017

kategorija: Razpisi

 Na podlagi Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/2017), 3. člena Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS št. 75/2010) v povezavi z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06-odl. US in 17/08) objavlja Občina Divača

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo

 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer naslednjih ukrepov:

 Biomeliorativni ukrepi:

  • vzdrževanje pasišč in grmišč,
  • vzdrževanje gozdnega roba,
  • izdelava in vzdrževanje kaluž ter vzdrževanje večjega vodnega vira.

 Tehnični ukrep: nabava preventivnih zaščitnih sredstev za zaščito kmetijskih površin (poljščin) - električnih pastirjev, kemičnih odvračal in drugih zaščitnih sredstev varovanja pred divjadjo.

 Predmet tega razpisa so posamezna lovišča, katerih lovna površina leži na območju občine Divača. S tem želimo vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu gospodarjenju z divjadjo in loviščem.

 Pri tehničnih ukrepih bo komisija upoštevala maksimalno pet (5) objektov - lokacij, ki so bile ustrezno zaščitene. Upoštevajo se računi za nakup tehničnih ukrepov v leto 2017 oz. je potrebno preventivna zaščitna sredstva kupiti najkasneje do 20.11.2017.

 Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s to pogodbo, koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.

 

Več

 

7. NAČIN, ČAS IN KRAJ ODDAJE PRIJAV NA JAVNI RAZPIS

Vlagatelji morajo vloge oddati najkasneje do 24.11.2017.

 Vlagatelj odda vloge po posti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača ali pa osebno v sprejemno pisarno občine Divača.

 Na hrbtni strani ovojnice ali prednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice:

  • Ne odpiraj - vloga na Javni razpis za sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo 2017;
  • Ime lovišča na katerega se vloga nanaša.

 Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo zavržene.

 

8. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PRISPELIH VLOG

Odpiranje vlog bo izvedeno v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, v roku desetih dneh od dneva zaključka razpisa.

Odpiranje vlog ni javno.

 

9. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani občine Divača, na naslovu http://www.divaca.si ali pa v času uradnih ur v sprejemni pisarni občine Divača.

 

10. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM

Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom so na voljo na sedežu Občine Divača ali po tel. 05/7310-938 - kontaktna oseba Nataša Macarol.

 

 Objavljeno:  Uradni list RS, št. 62 z dne 03.11.2017

 

Številka: 410-0094/2017-4

Divača, 24.10.2017


Županja Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan

 

Besedilo razpisa (pdf)

Razpisna dokumentacija (pdf)