Namera o ustanovitvi služnosti

datum: 11.10.2017

kategorija: Razpisi

 Občina Divača, na podlagi določil 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l, 14/15 - ZUUJFO, 76/15), v povezavi z določili 55. člena  Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16)

 

 OBJAVLJA NAMERO

 za podelitev služnostne pravice  ureditve NN elektroenergetskega priključka za stanovanjsko hišo v Dolnjih Ležečah  in sicer skladno s projektom PGD VM 118/2017, ki ga je izdelal Atelje Kontura d.o.o., Kosovelova 4b, 6210  Sežana  za NN elektroenergetski priključek dolžine 19,30 m in širine 1,00 m v predvideni površini posega 19,30 m2 na delu zemljišča parcela št.  1840/40, k.o. 2451 - Dolnje ležeče (ID 498882)

Za ustanovitev služnosti na delu nepremičnin bo sklenjena neposredna odplačna pogodba.

 Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine.

 Kontaktna oseba za več informacij je Direktor občinske uprave, Iztok Felicjan, iztok.felicjan@divaca.si,   tel: 05-7310930.

 

 Namera