Namera o podelitvi stavbne pravice

datum: 23.11.2017

kategorija: Razpisi

 Občina Divača, na podlagi določil 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l, 14/15 - ZUUJFO, 76/15), v povezavi z določili 56. člena  Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16)

OBJAVLJA NAMERO

o ustanovitvi stavbne pravice za ureditev legalizacije spremembe strehe obstoječega objekta na parceli št. 3453/5, k.o. 2447 - Senožeče.

Ta objava se šteje za objavo namere podelitve stavbne pravice skladno s 56. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Morebitni interesenti naj svoj interes izrazijo s pisno vlogo na naslov Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača do vključno petka, 8.12.2017.

Pogodba z izbranim interesentom bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na spletni strani Občine Divača.

 

Številka:  478-00282017-5

Divača,     23.11.2017

 

Županja Občine Divača

 

Alenka Štrucl Dovgan

 

Namera