Namera o ustanovitvi služnosti

datum: 11.10.2017

kategorija: Razpisi

 Občina Divača, na podlagi določil 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l, 14/15 - ZUUJFO, 76/15), v povezavi z določili 55. člena  Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16)

 

 OBJAVLJA NAMERO

 za podelitev služnostne pravice  ureditve NN elektroenergetskega priključka za stanovanjsko hišo v Gornjih Ležečah  in sicer skladno s priloženo skico, ki ga je izdelal Elektro Primorska, PE  Sežana, v naslednjem koridorju:

-          za NN elektroenergetski priključek dolžine 50,00 m in širine 1,00 m v predvideni površini posega 50,00 m2 na delu zemljišča parcela št.  1663, k.o. 2448 – Gornje Vreme (ID 2101955)

 

v korist služnostne upravičenke ELEKTRO PRIMORSKA, d.d., Erjavčeva 22, 5000  Nova Gorica.

Za ustanovitev služnosti na delu nepremičnin bo sklenjena neposredna odplačna pogodba.

Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine.

Kontaktna oseba za več informacij je Direktor občinske uprave, Iztok Felicjan, iztok.felicjan@divaca.si, tel: 05-7310930.

 

Namera