Namera o ustanovitvi služnosti

datum: 05.12.2017

kategorija: Razpisi

 Občina Divača, na podlagi določil 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l, 14/15 - ZUUJFO, 76/15), v povezavi z določili 55. člena  Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16)

 

 OBJAVLJA NAMERO

 za podelitev služnostne pravice  za izvedbo nizkonapetostnega elektro priključka za stanovanjsko hišo v Škofljah, v naslednjem koridorju:  za NN elektroenergetski priključek dolžine 5,00 m in širine 1,00 m v predvideni površini posega 5,00 m2 na delu zemljišča parcela št.  1455/9, k.o. 2463 – Škoflje (ID 5871007)

 

 Za ustanovitev služnosti na delu nepremičnin bo sklenjena neposredna odplačna pogodba.

 Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine.

 Kontaktna oseba za več informacij je Direktor občinske uprave, Iztok Felicjan, iztok.felicjan@divaca.si, tel: 05-7310930.

 

Namera