Namera o ustanovitvi služnosti

datum: 26.01.2018

kategorija: Razpisi

 Občina Divača, na podlagi določil 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l, 14/15 - ZUUJFO, 76/15), v povezavi z določili 55. člena  Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) 

OBJAVLJA NAMERO

 za podelitev služnostne pravice  ureditve elektro priključka, vodovodnega in kanalizacijskega priključka za bodoč stavbo – fizioterapevtski center Rehabo  in sicer skladno s projektom PGD št. 156-17, oktober 2017,  ki ga je izdelal GASE Arhitektura, Gaser d.o.o., Vojkova ulica 48, 6230  portorož, v naslednjih koridorjih:

-          za elektro priključek dolžine 27 m  in 2 jaška po parceli 1014/18, k.o. 2452 – Divača (ID 3207141),

-          za vodovodni priključek dolžine 4,50 m po parceli 1044/4, k.o. 2452 – Divača (ID  6820273) in

-          za kanalizacijski priključek dolžine 2,75 m po parceli 1044/4, k.o. 2452 – Divača (ID  6820273) in

skupno:  skupne dolžine 27 m in skupne širine 1,00 m ter 2 jaška v površini 2 m2, v skupni predvideni površini posega 31,00 m2 na delu zemljišča parcela št.  1014/18, k.o. 2452 – Divača (ID 3207141) in 7,25 m2 na delu zemljišča parcela št.  1044/4, k.o. 2452 – Divača (ID  6820273)

 Za ustanovitev služnosti na delih nepremičnin bo sklenjena neposredna odplačna pogodba.

 Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine.

 Z objavo te namere se umika namera št. 478-0002/2018-3 z dne 19.1.2018.

 Kontaktna oseba za več informacij je Direktor občinske uprave, Iztok Felicjan, iztok.felicjan@divaca.si,  tel: 05-7310930.

 

Namera