Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Divača

datum: 05.02.2018

kategorija: Razpisi

Občina Divača objavlja Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Divača ter prijavne dokumente in obrazce.

 Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača, objavlja na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998 - ZZLPPO, 127/2006 - ZJZP, 38/2010 - ZUKN in 57/2011) in Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/2017),

 

 Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Divača

 

 1. Naziv koncedenta:

Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača.

 2. Predmet razpisa:

Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.

Izbrani koncesionar bo imel izključno pravico opravljanja gospodarske javne službe, ki je predmet tega razpisa, na območju Občine Divača, ki je s koncesijskim aktom določeno kot območje izvajanja koncesije.

Koncesijska pogodba bo sklenjena za določen čas, za obdobje deset (10) let.

Izbrani koncesionar bo moral začeti z izvajanjem koncesije najpozneje v šestdesetih (60) dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe.

 

3. Prijava:

Prijava se bo štela za popolno, če bo dopustna v smislu 29. točke 2. člena ZJN-3 ter bo vsebovala vse v razpisni dokumentaciji zahtevane podatke.

Prijava in ostala dokumentacija, ki se nanaša na prijavo mora biti napisana v slovenskem jeziku.

V primeru, da koncedent ne bi pridobil nobene prijave ali bi bile vse prijave nepopolne, se lahko javni razpis ponovi. Javni razpis se lahko ponovi tudi v primeru, če koncesionar ni izbran ali če z osebo, ki je bila izbrana za koncesionarja, v predpisanem roku ne bo sklenjena koncesijska pogodba.

 4. Sposobnost prijavitelja:

V prijavi na javni razpis mora prijavitelj dokazati da izpolnjuje pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost), določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil, ob tem pa mora prijavitelj tudi predložiti ustrezne listine, ki so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.

 5. Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije:

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh Občine Divača www.divaca.si.

Celotno razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji zahtevajo tudi osebno ali po pošti do vključno 23.02.2018 do 10:00 ure, od ponedeljka do petka, med 8. in 14. uro, na naslovu: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača, v sprejemni pisarni.

Prijavitelji pred prevzemom razpisne dokumentacije lahko vanjo vpogledajo na prej navedenem naslovu.

V kolikor bi želeli prijavitelji razpisno dokumentacijo prejeti po elektronski pošti, to lahko sporočijo na elektronski naslov: obcina@divaca.si.

 6. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije:

Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme prijavitelj zahtevati izključno v pisni obliki ali po elektronski pošti.

Pojasnila na pisna vprašanja bodo pisno posredovana vsem prijaviteljem, ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo, objavljena pa bodo tudi na spletni strani občine. Vsi odgovori na vprašanja prijaviteljev postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so za prijavitelje obvezujoči.

Prijavitelji lahko naslovijo pisna vprašanja na elektronski naslov: obcina@divaca.si ali na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača, z oznako »Koncesija za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov«.

Zadnji rok za pisna vprašanja je 8 dni pred potekom roka za oddajo prijave.

Koncedent si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. O tem seznani vse, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo in objavi na spletni strani občine ter po potrebi podaljša rok za oddajo prijav. Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

 7. Način, mesto in rok oddaje prijave:

Prijavitelji morajo oddati svoje prijave v zaprtih ovojnicah, na katerih nalepijo OBRAZEC OVOJNICA, ki je priložen kot končni obrazec prijavnega dela razpisne dokumentacije.

V primeru, da prijavitelj ne uporabi predmetnega obrazca ovojnice, mora oddati svojo prijavo v zaprti ovojnici, ki mora biti na naslovni strani opremljena z naslovom: OBČINA DIVAČA, Kolodvorska ulica 3/a , 6215 Divača.

V spodnjem levem kotu mora biti oznaka: »Ne odpiraj – prijava – Koncesija za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov«.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in naslov prijavitelja.

Koncedent bo upošteval vse prijave, ki bodo prispele na zgoraj navedeni naslov najpozneje do 08.03.2018 do 10:00 ure.

Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno ali priporočeno po pošti na zgornji naslov. Če je prijava poslana po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in ure.

Prijave ni mogoče oddati v elektronski obliki.

 8. Umik, sprememba ali dopolnitev prijave:

Prijavitelj lahko do zaključka roka oddaje prijav prijavo umakne, spremeni ali dopolni, kar mora na ovojnici označiti na naslednji način: »Ne odpiraj – prijava – Koncesija za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov – z oznako dopolnitev / umik /sprememba«, glede na to ali gre za dopolnitev, umik ali spremembo že oddane prijave.

Prijavitelj lahko v ta namen uporabi OBRAZEC OVOJNICA, ki je priložen kot končni obrazec prijavnega dela razpisne dokumentacije.

Prijave ni mogoče dopolniti / umakniti / spremeniti po poteku roka za oddajo prijav.

 9. Način, mesto in rok odpiranja prijav:

Javno odpiranje prijav bo dne 08.03.2018 ob 11:00 uri, v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača.

Predstavniki prijaviteljev, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju prijav, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom, podpisanim s strani odgovorne osebe prijavitelja (razen v primeru, da je prisotna odgovorna oseba sama zakoniti zastopnik).

Prijava prijavitelja ali morebitna sprememba/dopolnitev/umik prijave bo zavrnjena pred začetkom javnega odpiranja prijav, če ne bo oddana oziroma ne bo prispela na zgoraj navedeni naslov pravočasno (to je do datuma in ure, ki sta navedena) oziroma če ne bo pravilno opremljena.

Nepravočasne prijave ali nepravilno opremljene prijave bodo prijaviteljem vrnjene neodprte.

 10. Način ocenjevanja prijav:

Koncedent bo ob izpolnjevanju pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije za izvajanje koncesije izbral enega koncesionarja ali skupino prijaviteljev – skupna prijava.

Merila za izbor koncesionarja so:

  1. ponujena cena storitve izvajanja javne službe;
  2. dosedanje pozitivne reference na področju izvajanja razpisane javne službe, ki presegajo minimalne zahteve;
  3. kadrovska usposobljenost za izvajanje javne službe, ki presega minimalne zahteve;
  4. ustreznost sredstev in opreme prijavitelja za izvajanje javne službe, ki presega minimalne zahteve;
  5. ustreznost in lokacija poslovnih prostorov za izvajanje javne službe ki presega minimalne zahteve;
  6. celovitost ponujenega izvajanja gospodarske javne službe v okviru iste pravne osebe;
  7. odzivni čas v primeru nujnega praznjenja zabojnikov na ekoloških otokih;
  8. pričetek izvajanja gospodarske javne službe po podpisu koncesijske pogodbe.

 11. Postopek izbire koncesionarja:

V postopku vrednotenja prijav se sme od prijaviteljev zahtevati zgolj takšna pojasnila ali dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na ocenjevanje skladno s postavljenimi merili za izbor koncesionarja na javnem razpisu.

Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje o najugodnejšem prijavitelju opravi strokovna komisija, ki jo imenuje župan.

Po končanem odpiranju strokovna komisija pregleda prijave in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Po končanem pregledu in vrednotenju komisija sestavi poročilo ter navede, katere prijave izpolnjujejo razpisne zahteve ter razvrsti te prijave tako, da je razvidno, katera izmed njih najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom. Komisija posreduje poročilo (obrazloženo mnenje) organu koncedenta, ki vodi postopek izbire koncesionarja.

Občinska  uprava v imenu koncedenta odloči o izboru koncesionarja z upravno odločbo.

Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v roku 90 dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.

 

Številka, 354-0005/2018-2

Datum, 26. 01. 2018

 

županja Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan

 

Objava razpisa v Uradnem listu RS št. 6/18 (2.2.2018)

Razpis - besedilo