JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCEV IN SOFINANCIRANJE IZBRANIH IZVAJALCEV PROGRAMOV, KI SO V ŠIRŠEM INTERESU IN NISO PREDMET DRUGIH RAZPISOV V OBČINI DIVAČA - ZA LETO 2018

datum: 09.02.2018

kategorija: Razpisi

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi – (ZLS-UPB 2) (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo (UPB-2), 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 76/16 - odl. US), Zakona o prostovoljstvu (ZProst), (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11-popr., 82/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/13, 81/16),  Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11, 60/11, 29/16), Pravilnika o sofinanciranju programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v občini Divača (Uradni list RS št. 114/13 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15, 11/16, 15/16) (v nadaljevanju: Pravilnik), Odloka o proračunu občine Divača za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/17 ), Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15), Sklepa županje Občine Divača o začetku postopka izvedbe javnega razpisa za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izbranih izvajalcev programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v občini Divača - za leto 2018, Občina Divača objavlja

 JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCEV IN SOFINANCIRANJE IZBRANIH IZVAJALCEV PROGRAMOV, KI SO V ŠIRŠEM INTERESU IN NISO PREDMET DRUGIH RAZPISOV V OBČINI DIVAČA - ZA LETO 2018

 

Predmet razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje programov izbranih izvajalcev, ki niso predmet drugih razpisov v občini Divača ali se financirajo iz drugih proračunskih postavk v občini Divača, so v širšem interesu in se izvajajo na območju  občine Divača oziroma za občane občine Divača v letu 2018.

Sredstva, ki se razdelijo na podlagi javnega razpisa niso namenjena za sofinanciranje:

  • programov redne - obvezne dejavnosti (zakonska ali pogodbena obveznost), za katere so zagotovljena sredstva iz drugih virov,
  • investicij.

 

Javni razpis se prične z dnevom objave razpisa  v Uradnem listu RS in zaključi  30. dan od dneva objave v Uradnem listu RS. 

 

Objava Javnega razpisa: Uradni list RS št. 8/18, dne 9. 2. 2018.

Besedilo razpisa 

Razpisna dokumentacija in obrazci za prijavo  

Pravilnik o sofinanciranju programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v občini Divača (Uradni list RS št. 114/13 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/1511/1615/16)