JAVNI RAZPIS - KOMUNALNO OPREMLJANJE POSLOVNE CONE RISNIK

datum: 26.02.2018

kategorija: Razpisi

1.  OPIS JAVNEGA NAROČILA

 

Javno naročilo zajema izvedbo komunalnega opremljanja poslovne cone Risnik. V sklopu investicije se izvede priključno cesto za čistilno napravo, povezovalno cesto, obodno cesto in dokončanje čistilne naprave. Predmet javnega naročila je bolj natančno opredeljen v popisih del, ki je priloga in sestavni del te dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

 Za izvedbo predmeta javnega naročila bo sklenjena gradbena pogodba po pogodbeni klavzuli obračuna izvedenih del od merske enote.

 Uvedba v delo je predvidena po podpisu pogodbe. Najdaljši dopusten rok za dokončanje del je 90 dni od uvedbe v delo.

 Predmet razpisa je celovit in ni razdeljen na sklope. Od ponudnikov se zahteva celovita ponudba, ki zajema vsa zahtevana dela.

 Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

 

2.  VRSTA  POSTOPKA

Postopek naročila male vrednosti v skladu z 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju »ZJN-3«). V postopek oddaje javnega naročila male vrednosti pogajanja ne bodo vključena.

 

3.  ZAHTEVE ZA DODATNA POJASNILA

Ponudniki lahko zahteve za dodatna pojasnila dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila posredujejo naročniku zgolj preko za to namenjenega obrazca na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si), pri objavi predmetnega javnega naročila. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila naročnik ni dolžan odgovoriti.

       Zahteve za dodatna pojasnila je treba posredovati najkasneje do 9. 3. 2018 do 14:00.

    Naročnik bo dodatna pojasnila posredoval na Portal javnih naročil (http://www.enarocanje.si) pri objavi predmetnega javnega naročila.

 

4.  ROK ZA SPREJEM PONUDB

15. 3. 2018 do 11:00.

 

Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno prejete.

 

5.  VLOŽIŠČE

     Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača.

 

6.  JAVNO  ODPIRANJE  PONUDB

15. 3. 2018 ob 11:15 uri na lokaciji: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača.

 Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika na javnem odpiranju ponudb, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.

 

Objava na portalu javnih naročil dne 26.2.2018 pod oznako:  JN001118/2018 - W01,  povezava: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=244228

 

Razpisna dokumentacija

Popis del      

Projekt

 

Popis del - dopolnjen 5.3.2018

Popis del - dopolnjen 8.3.2018