Namera o ustanovitvi služnosti

datum: 07.03.2018

kategorija: Razpisi

 Občina Divača, na podlagi določil 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l, 14/15 - ZUUJFO, 76/15), v povezavi z določili 55. člena  Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16)

 

OBJAVLJA NAMERO

 

za podelitev služnostne pravice  ureditve elektro priključka in vodovodnega priključka za bodočo stanovanjsko stavbo in sicer skladno s projektom PGD št. 1154/17, november 2017,  ki ga je izdelal ALFA Ars d.o.o., Stritarjeva ulica 8, 4000 Kranj, v naslednjih koridorjih:

-          za elektro priključek dolžine 5 m po parceli 1579/1, k.o. 2449 – Vremski Britof (ID 2738031) in

-           za vodovodni priključek dolžine 1,50 m po parceli 1566/1, k.o. 2449 – Vremski Britof (ID  1393881).

 skupno:  dolžine 5,00 m in širine 1,50 m v predvideni površini posega 7,50 m2 na delu zemljišča parcela št.  1579/1, k.o. 2449 – Vremski Britof (ID 2738031) in dolžine 1,50 m in širine 1,50 m v predvideni površini posega 2,25 m2  na delu zemljišča parcela št.  1566/1, k.o. 2449 – Vremski Britof (ID  1393881).

Za ustanovitev služnosti na delih nepremičnin bo sklenjena neposredna odplačna pogodba.

Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine.

Kontaktna oseba za več informacij je Direktor občinske uprave, Iztok Felicjan, iztok.felicjan@divaca.si,  tel: 05-7310930.

 

Namera