JAVNO NAROČILO - SANACIJA PODPORNEGA ZIDU OB ŠKOFELJSKEM MOSTU

datum: 18.04.2018

kategorija: Razpisi

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil. Oznaka naročila je JN002573/2018-W01.

Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=251373

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=174 na zgoraj navedeni naslov.

 

 1.            OPIS  JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo zajema sanacijo porušenega dela zidu ob Škofeljskem mostu. Na novo se zgradi porušen del zidu. Utrdi se brežina ob mostu na obeh straneh.

Za izvedbo predmeta javnega naročila bo sklenjena gradbena pogodba po pogodbeni klavzuli obračuna izvedenih del od merske enote.

Uvedba v delo je predvidena po podpisu pogodbe. Najdaljši dopusten rok za dokončanje del je 30 dni od uvedbe v delo.

Predmet razpisa je celovit in ni razdeljen na sklope. Od ponudnikov se zahteva celovita ponudba, ki zajema vsa zahtevana dela.

 

2.            VRSTA POSTOPKA

Postopek naročila male vrednosti v skladu z 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju »ZJN-3«). V postopek oddaje javnega naročila male vrednosti pogajanja ne bodo vključena.

 

3.            ZAHTEVE ZA DODATNA POJASNILA

Ponudniki lahko zahteve za dodatna pojasnila dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila posredujejo naročniku zgolj preko za to namenjenega obrazca na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si), pri objavi predmetnega javnega naročila. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila naročnik ni dolžan odgovoriti.

Zahteve za dodatna pojasnila je treba posredovati najkasneje do 19. 4. 2018 do 9.00.

Naročnik bo dodatna pojasnila posredoval na Portal javnih naročil (http://www.enarocanje.si) pri objavi predmetnega javnega naročila.

 

4.            ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

 Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 25. 4. 2018 do 9.00. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

 

5.            JAVNO ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 25. 4. 2018 in se bo začelo ob 9.15 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

 Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodjeno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

 

6.     STROŠKI PRIPRAVE PONUDBE IN RAVNANJA NAROČNIKA V PRIMERU POMANJKANJA ZAGOTOVLJENIH  SREDSTEV

 Ponudniki prevzemajo vse stroške priprave ponudbe, vključno s stroški finančnih zavarovanj in drugimi morebitnimi stroški, ki bi jim nastali v postopku izbire najugodnejšega ponudnika. Ponudniki z oddajo začetne ponudbe pristajajo na način izvedbe javnega naročila, kot je opredeljen dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

 Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli razveljavi postopek javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe v primeru, da v času predvidenega podpisa pogodbe ne bo imel zagotovljenih sredstev za realizacijo celotnega ali dela predmeta javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi izvajanja pogodbe zmanjša obseg del. Ponudniki ponudbo podajajo z zavedanjem, da v nobenem izmed predvidenih primerov ne bodo upravičeni do povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj in/ali morebitne neposredne ali posredne škode, ki bi jim lahko nastala zaradi zavrnitve podpisa pogodbe s strani naročnika. 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN OBRAZCI

NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE, POGOJI IN MERILA

 POPIS DEL

OBRAZEC - Garancija za dobro izvedbo posla

OBRAZEC - Garancija za odpravo napak

OBRAZEC - Izjava podizvajalca  

OBRAZEC - Ponudba  

OBRAZEC - Predračun  

OBRAZEC - Vzorec pogodbe