Ugotovitvena odločba - javno dobro

datum: 15.05.2018

kategorija: Razpisi

 Občinska uprava Občine Divača izdaja na podlagi 212. člena Zakona o graditvi objektov (v nadaljevanju ZGO-1; Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05, 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr, 110/13, 17/14 - ZUOPŽ, 22/14 - odl. US, 19/15, 61/17 - GZ, 66/17 - odl. US), v povezavi z 207. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP, Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13) v zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo

 

 ODLOČBO o ugotovitvi, da je nepremičnina s parc. št. 1054/2, k.o. 2443 - Senadole grajeno javno dobro lokalnega pomena 

 

 Odločba št. 478-0022/2012-394 z dne 15.5.2018