JAVNI RAZPIS za sofinanciranje zdravljenja čebeljih družin na območju občine Divača v letu 2018

datum: 15.06.2018

kategorija: Razpisi

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju zdravljenja čebeljih družin na območju občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/2017), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/2007, 114/2007,  61/2008, 99/2009 in 3/2013), določil Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/2017) objavlja Občina Divača

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje zdravljenja čebeljih družin na območju občine Divača v letu 2018   (v nadaljevanju razpis)

 

1. NAROČNIK: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.

2. PREDMET RAZPISA: Občina Divača razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Divača za leto 2018, postavka 110008 – Sofinanciranje zdravljenja na področju čebelarstva  - namenjena za sofinanciranje zdravljenja čebeljih družin.

 Predmet sofinanciranja je zdravljenje varooze (bolezen, ki prizadene čebelje družine)

3. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS IN UPRAVIČENCI DO SREDSTEV:

Upravičenci do sredstev so lastniki čebeljih družin, ki imajo na območju občine Divača registrirana stojišča in na območju občine Divača čebele prezimujejo.

 Vlagatelji morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:

  • Dokazilo o ustrezni registraciji čebelnjaka (Izpis podatkov o čebelnjakih v registru čebelnjakov iz leta 2018).
  • Potrdilo o udeležbi na izobraževanju o zdravstvenem varstvu čebel (upošteva se potrdilo, ki je staro največ do 3 leta -leto 2015).
  • Račun o nabavi registriranega zdravila oz. zdravila, ki ima dovoljenje za promet v RS. Upoštevajo se računi iz leta 2018. K vlogi jer potrebno dostaviti tudi potrdilo o plačilu računa.
  • Izpis iz dnevnika zdravljenja.

4. PREDVIDENA VIŠINA razpisanih sredstev znaša 2.000,00 EUR.

5. OBDOBJE PORABE SREDSTEV: Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2018.

6. ZADNJI ROK za predložitev prijav je petek 14.09.2018

7. VLAGATELJI SE PRIJAVIJO NA RAZPIS na obrazcu "Prijava na javni razpis za sofinanciranje zdravljenja čebelji družin – varooza - leto 2018". Vloga mora biti čitljiva, na ustreznih mestih podpisana in mora vsebovati vse priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. 

8. RAZPISNO DOKUMENTACIJO, ki vsebuje: javni razpis, obrazec za prijavo na razpis, izjave, in vzorec pogodbe se dvigne v sprejemni pisarni. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Divača http://www.divaca.si.

9. POPOLNE VLOGE z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo prijavitelji v zaprti kuverti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.

 Na prednji strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis »NE ODPIRAJ – Javni razpis za sofinanciranje zdravljenja čebeljih družin – občina Divača - leto 2018.

Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in polni naslov prijavitelja.

Kot pravočasne vloge se štejejo vloge oddane do vključno zadnjega dne roka za predložitev prijav osebno v sprejemni pisarni v poslovnem času ali oddane priporočeno po pošti.

10. ODPIRANJE IN OCENJEVANJE VLOG

Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Komisija, imenovana s sklepom župana se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od poteka roka za predložitev vlog na razpis.

Odpiranje vlog ni javno.

Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. Prepozno prispele vloge komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

V primeru formalno nepopolne vloge komisija v 8 dneh od odpiranja vloge pozove vlagatelja, da v roku 8 dni od prejetega poziva dopolni vlogo. Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma preveritve v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo.

Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih vlog, preverila izpolnjevanje pogojev pripravila predlog prejemnikov in ne-prejemnikov sredstev ter  razdelitev razpisanih sredstev in ga skupaj z zapisnikom predložila direktorju občinske uprave oziroma osebi, ki je od predstojnika pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.

 Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v roku 90 dneh po zaključku razpisa s sklepom, ki ga na podlagi odločitve komisije izda direktor občinske uprave oziroma oseba, ki je od predstojnika pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.

11.   IZBOR IN VIŠINA SREDSTEV

Upravičencem bo posredovan sklep o odobritvi oz. ne-odobritvi sredstev in višina odobrenih sredstev. Na sklep je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa.

 Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe v katerih bodo določene pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank.

 12.   DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo vlagatelji na Občinski upravi Občine Divača, na naslovu Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, kontaktna oseba je Nataša Macarol, tel. št. 05 73 10 938.

 13. VIŠINA SOFINANCIRANJA IN MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV:

Skupna višini razpisanih sredstev znaša 2.000,00 EUR.

 Vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje iz tega javnega razpisa so upravičeni do 100% sofinanciranja s tem, da DDV ni upravičen strošek.

 V kolikor je vlagateljev več, kot je razpisanih sredstev se procent (%) sofinanciranja zmanjša. Vsi vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje iz tega razpisa so sofinancirani v enakem procentu (%).

 

Številka: 410-0044/2018-3                                                     

Datum: 04.06.2018

 

Županja občine Divača 

Alenka Štrucl Dovgan   

 

 

Objava: Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15.06.2018

Besedilo razpisa (*.doc)

Razpisna dokumentacija   (*.doc)